Page 8

Tule Sairaan Hyväksi Hoitajaksi

AUTONOMINEN TYÖVUOROSUUNNITTELU HYVINVOINNIN TUKENA Työaika-autonomia on yhteisöllistä työvuorosuunnittelua, missä huomioidaan yksilölliset ja työyhteisön toiminnalliset tarpeet. Työyhteisön yhteisöllisyys korostuu työvuorosuunnittelun prosessissa. Hyvät työaikaratkaisut tukevat työyhteisöjen työhyvinvointia ja mahdollistavat työ- ja vapaa-ajan tasapainoisen yhteensovittamisen. Joustavan työajan muotoja HUS:ssa ovat työpäivän alkamis ja päättymisajan joustaminen, työaikapankki sekä työaikaautonomia. 8 Monissa HUS:n työyksiköissä on käytössä työaikaautonomia. Työaika-autonomisessa työvuorosuunnittelussa jokainen työntekijä suunnittelee itse omat työvuoronsa yhteistyössä kollegoiden kanssa huomioiden yhdessä sovitut reunaehdot ja pelisäännöt. Pelisääntöjen selkeys tekee autonomisesta työvuorosuunnittelusta turvallisen ja joustavan kaikille. Selkeät pelisäännöt parantavat työyhteisön ilmapiiriä ja hyvinvointia. Säilyäkseen työaikaautonomia vaatii säännöllisiä palavereja ja avointa keskustelua työntekijöiden sekä esimiesten välillä ja aika ajoin myös uskallusta tehdä muutoksia sääntöihin. Työaika-autonomian tavoitteena on mahdollistaa työvuorojen suunnittelukäytäntö siten, että työntekijät voivat suunnitella omaa elämäntilannetta palvelevia työvuoroja. Eri elämänvaiheissa tietyt elämisen alueet, kuten perhe, harrastukset ja opiskelu ovat ihmiselle muita elämisen alueita tärkeämpiä, mikä heijastuu työvuorotoiveisiin. Yksilölliset vaikutusmahdollisuudet edistävät hoitotyöntekijän työhyvinvointia mahdollistamalla työn ja yksityiselämän mielekkään yhteensovittamisen. Tavoitteemme on, että työntekijämme voivat hyvin! Positiivisina asioina autonomisessa työvuorosuunnittelussa tuli esille: • vaikutusmahdollisuudet omaan • työ- ja vapaa-ajan sovittamiseen kasvavat • oma jaksaminen paranee • tarvittaessa pitkien vapaiden järjestäminen onnistuu paremmin • lisää yhteistyötä ja keskustelua hoitajien kesken Ongelmallisena koettiin: • työvuorot eivät jakaannu tasaisesti • kaikki eivät kykene neuvottelemaan, joustamaan tai suunnittelemaan vuoroja siten, että kaikissa vuoroissa olisi riittävä osaaminen ja miehitys Kehittämistä kaivattiin: • enemmän neuvottelua ja pelisääntöpalavereja • listavahdin työtä tulisi kehittää sekä ohjeita ja sääntöjä tulisi käydä useammin läpi Paras työvuoro on itse suunniteltu!


Tule Sairaan Hyväksi Hoitajaksi
To see the actual publication please follow the link above