Page 14

Husari_7_2015

Hyksin palovammakeskuksen vuodet Töölön sairaalan ahtaissa ja epätarkoituksenmukaisissa tiloissa ovat pian ohi, ja palovammapotilaiden hoito saa vihdoin kansainväliset suositukset täyttävät modernit tilat. Jorvin päivystyslisärakennuksen toi-sessa kerroksessa tammikuun lopussa avautu-va uusi osasto U2 on uudenlainen tehohoidon ja palovammapotilaiden koko hoitoketjun kattava kokonaisuus. Osasto U2 koostuu palovammapotilaiden vuodeosastosta, poliklinikasta, kuntoutusti-loista, leikkaussalista sekä teho-osastosta, jos-sa hoidetaan palovammatehopotilaita ja muita yleistehopotilaita. Tehohoitopaikoista neljä on varusteltu erityisesti palovammapotilaille, loput kah-deksan soveltuvat monipuolisesti muuhun tehohoitoon. Koska Hyksillä on valtakunnallinen vas-tuu vaativimpien palovammojen hoidosta, ruuhkatilanteissa palovammapotilaat prio-risoidaan ja tarvittaessa kaikkia paikkoja voi-daan käyttää palovammapotilaiden hoitoon. 14 7 | 2015 HUSARI Tällaisessa tilanteessa muut tehohoitoa tarvit-sevat ohjataan Hyksin muihin tehohoitoyksi-köihin. Osastolla on myös erinomaiset Helsingin yliopiston hallinnoimat koulutustilat. Suomen suurin leikkaussali Palovammapotilaiden kirurgiset toimenpiteet tehdään yksikön omassa leikkaussalissa, joka on Suomen suurin, yhteensä 86 neliömetriä. – Tämä edistää ratkaisevasti potilaiden hoitoa, koska nykyään leikkaamme vain kah-tena päivänä viikossa, jatkossa voimme leikata joka arkipäivä ja mahdollisesti myös viikon-loppuisin, sanoo osastonylilääkäri Jyrki Vuo-la. Leikkaussalin varustelussa on huomioitu palovammapotilaan tarpeet. Salin lämpötila voidaan säätää optimaaliseksi, jopa yli 30 as-teeseen. Palovammayksikön leikkaussali on Suomen suurin, 86 neliömetriä. Tarvittavat kudossiirteet saadaan kä-tevästi viereen rakennetusta, Fimean standar-dien mukaan suunnitellusta kudospankista. – Kudospankin tilat mahdollistavat myös muunlaisen ihosolujen käsittelyn, jota kehitämme jatkuvasti, Vuola kertoo. Uutta tekniikkaa ja muunneltavuutta Osaston U2 toinen osastonhoitaja Markku Laitila kertoo työyhteisön odottavan hyvin positiivisissa tunnelmissa uusien tilojen käyt-töönottoa. – Tätä on suunniteltu vuodesta 2009 al-kaen, ja nyt olemme vihdoin maalisuoralla, Laitila sanoo. Tulevat viikot ovat työläitä, kun osastoa U2 varustellaan. Osaston suunnittelussa ja va-rustelussa on ajateltu muunneltavuutta, help-pokäyttöisyyttä ja tehokkuutta.


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above