Page 16

Husari_7_2015

Yleistehopaikkojen avaraa tilaa katsastavat osastonylilääkäri Tero Varpula, osastonhoitaja Helena Siivonen, sairaanhoitaja Teemu Hult ja osastonlääkäri Maarit Hult. 16 7 | 2015 HUSARI Yksiköiden keskinäiset ristiinperehdy-tykset on aloitettu hyvissä ajoin. Jo viime keväästä alkaen Jorvin ja Töölön hoitajat ovat käyneet perehdytysjaksoilla toistensa yksi-köissä. Tehohoitolääkärit ovat toimineet yh-teisessä poolissa jo neljä vuotta. Kahden tehohoitoyksikön yhdistämisellä yhdeksi isommaksi kokonaisuudeksi tavoitel-laan tehokkuutta ja kustannussäästöjä, kun hoitopaikkoja ja henkilöstöä voidaan käyttää joustavasti, mutta ennen kaikkea kyse on hoi-don laadun parantamisesta. – Osaamisen ja tietotaidon varmista-minen vuorokauden kaikkina aikoina asian-mukaisissa tiloissa ja tehokkaasti käytetyillä resursseilla on paras tae laadukkaan hoidon tuottamiseen niin palovammapotilaille kuin muillekin kriittisesti sairastuneille potilaille, sanoo tehohoidon ylilääkäri Tero Varpula. Kuntoutustilat ovat muunneltavia. Tila voidaan tarvittaessa jakaa kahteen osaan, toisella puolella voidaan vastaanottaa po-likliinisiä potilaita ja toisella puolella kuntouttaa. Kuntoutustilojen käyttöönotto vaatii jonkin verran uusia henkilöstöresursseja, jois-ta vielä neuvotellaan. Kahden yksikön henkilöstö yhdistyy Osasto U2:lle siirtyy henkilöstö nykyisestä Töölön sairaalan palovammayksiköstä ja Jor-vin sairaalan teho-osastolta. Muutosvaiheessa on ollut jonkin verran vaihtuvuutta, ja myös uutta henkilöstöä on syksyn mittaan rekrytoi-tu. Uudella osastolla noin 60 hoitajan henki-löstö hoitaa yhteisesti niin palovamma- kuin muitakin tehohoitopotilaita. set palovammapotilaat jäähtyvät helposti ja huoneiden lämpötila pitää voida säätää. Lapsipotilaille suunnitelluissa huoneissa on seinästä avattava vuode yöpyvälle vanhem-malle, ja pienet potilaat on huomioitu kylpy-huoneen varustelussa. Pitkiä hoitojaksoja Vuosittain Hyksissä hoidetaan 50–70 teho-hoitoa vaativaa palovammapotilasta. Hoito-jaksot ovat pitkiä, esimerkiksi 50 prosentin palovammapotilas saattaa olla tehohoidossa 50–75 päivää, tämän päälle tulee useiden viikkojen vuodeosastojakso. Vaikeasti palovammautuneet tarvitsevat pitkäkestoista kuntoutusta. Yksikköön onkin rakennettu hyvät tilat myös tätä tarkoitusta varten. Tähän saakka kuntoutusta on ostettu ulkopuoliselta palveluntuottajalta.


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above