Page 18

Husari_7_2015

Vihreä väripilkku Jorvin mäellä 18 7 | 2015 HUSARI Potilaiden hoito Jorvin sairaalan päivystyslisärakennuksessa käynnistyy tammikuussa. Uuden päivystyslisärakennuksen raik-kailla vihreillä keraamisilla lankuilla päällys-tetty julkisivu erottaa sen muista Jorvin sai-raala- alueen rakennuksista. – Päivystyslisärakennukseen sijoittuu ai-kuisten ja lasten päivystysten lisäksi kaksi päi-vystysosastoa, teho-osasto, palovammakeskus, päivystyskuvantamisyksikkö, opetustiloja ja välinehuoltokeskus, kertoo hankkeen toimin-nallisen suunnittelun projektipäällikkö Päivi Kuusela-Louhivuori. Sisäänkäynti sekä lasten että aikuisten päi-vystyksiin tapahtuu jatkossa Turuntien puolel-ta. Ambulansseja varten on halli, jossa potilaat siirretään päivystykseen sateelta ja katseilta suojassa. Jorvin päivystys on yhteispäivystys eli siellä hoidetaan sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon päivystyspotilaita. Päivystyksissä jokaiselle potilaalle teh-dään hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvi-ointi. Päivystyksissä on tiloja niin sanotuille käyntipotilaille, jotka eivät tarvitse sänky-paikkaa, sekä tarkkailu- ja valvontapotilaille sänkypaikat. Tilojen suunnittelussa on huo-mioitu erityisesti infektioasiat. Kuvantamisyksikössä tehdään virka-aikana potilaiden kuvaukset ja päivystysaikana sairaalan kaikkien yksiköiden tarvitsemat tutkimukset. Päivystyksessä on myös laboratorionäytteenotto. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevalla HYKS Akuutin päivystysosastolla päivystys-potilaan hoito jatkuu tarpeen mukaan valvon-ta- tai tarkkailupaikalla. Samassa kerroksessa toimii muun muassa Espoon sairaalan päi-vystysosasto, jossa on 22 hoitopaikkaa lyhyen hoidon tarpeeseen. Toisessa kerroksessa sijaitsevalla U2-osas-tolla hoidetaan palovammapotilaita sekä Jor-vin alueen tehostettua valvontaa ja tehohoitoa tarvitsevat potilaat. Pohjakerroksessa sijaitsevat välinehuol-tokeskuksen uutta tekniikkaa hyödyntävät tilat. Niin sanotut vihivaunut kuljettavat raskaat välinetelineet pesun jälkeen pakatta-viksi ja steriloitaviksi. Tämän jälkeen robotti lajittelee steriloidut välinepakkaukset suoraan kuljetusvanuihin. Pohjakerroksessa sijaitsevat myös Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen tilat. – Rakennuksen valmistuminen myöhäs-tyi vain viikolla suunnitellusta aikataulusta. Rakennuksen kustannukset pysyivät budje-tissa, joka oli 58 miljoonaa euroa, kertoo Päivi Kuusela-Louhivuori. Päivystyslisärakennus on liitetty kantasairaalan Turuntien puoleiseen päätyyn. Rakennuksessa on viisi kerrosta, joissa neljässä on varsinaista sairaalatoimintaa. TEKSTI: Niina Kauppinen KUVA: Tero Hanski


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above