Page 23

Husari_7_2015

Lääkepakkaukset kaadetaan kaukaloon, josta liukuhihna vie ne robotin hyllytettäväksi. HUSARI 7 | 2015 23 Robotti hyllyttää väsymättä HUS-Apteekin suuri investointi on ollut täysin automatisoitu lääkevarasto, joka tar-vitaan, jotta Helsingin kaupungin lääke-huollon tuomasta lisälääkemäärästä selvi-tään. Seitsemän robottia järjestelee kahdessa varastointiyksikössä lääkkeitä. Kahdennetun varaston avulla varmistetaan lääketoimitukset mahdollisissa vikatilanteissa. – Tämä on maailman suurin täysautoma-tisoitu apteekkivarasto, kehityspäällikkö Ma-rita Saanila-Sotamaa sanoo. Vuoden 2015 aikana tehty automaa-tioprojekti on vuoden lopussa testauksen vuoksi vielä vajaakäytössä ja farmaseutit tar-kistavat jokaisen lääkelähetyksen. Tällä taval-la saadaan validoitua järjestelmän toimivuus ja hyväksyntä lääkealan turvallisuus- ja kehit-tämiskeskus Fimealta. – Kun testaus ja validointi on tehty, tar-kistetaan vain joka kymmenes laatikko ja sen voi tehdä lääketyöntekijä, sanoo Saanila-Sota-maa. Kun robottivarastot ovat täysin käytössä, kulkee niiden läpi noin 5000 lääkepakettia päivässä. Yhteensä varastoissa on täytenä noin 150 000 lääkepakettia. Robotti hoitaa jatkos-sa lähes kaikki muut lääkepakkaukset paitsi liian painavat ja erittäin kalliit lääkkeet. Yli 800 gramman paketteja ei robotin imukuppi jaksa nostaa ja kalliiden lääkkeiden osalta ei haluta ottaa riskiä paketin hajoami-sesta, joka voi joskus harvoin tapahtua. Robotit poimivat liukuhihnalle kaadet-tuja lääkepaketteja ja hyllyttävät ne viivakoo-din lukijan avulla paikoilleen. Ohjelmoinnis-sa keräily on tärkeysjärjestyksessä ykkösenä, joten tilauksen tullessa robotti hakee toivotut lääkkeet vauhdilla ja jatkaa sen jälkeen hylly-tystyötään. Tarvittaessa päivystävä farmaseut-ti voi tehdä tilauksen etänä. – Automaation avulla saamme vuosita-solla noin kolme farmaseuttia järkevämpiin töihin, Sotamaa-Saanila sanoo. Kuopiolaiselta Newiconilta tilattu järjes-telmä ja huoltosopimus käyttöönottoprojek-teineen maksavat noin kaksi miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että investointi maksaa itsensä takaisin 8,5 vuodessa. Sen lisäksi hyötynä on robottien tekemä nopeampi ja virheettömäm-pi työ. Farmasistit mukaan hoitotiimeihin Robottien huolehtiessa lääkelogistiikasta, va-pautuu farmasian ammattilaisten aikaa poti-lasturvallisuuden ja laadun kannalta olennai-sempiin tehtäviin. – Kansainvälisesti farmasistit työsken-televät kiinteänä osana moniammatillista tii-miä, Kerstin Carlsson sanoo. Carlssonin mukaan osastofarmaseutin tehtäviä kannattaa suunnata muun muassa potilaan kotilääkityksen selvittämiseen, lää-kityksen turvatarkastuksiin, kotiutuvan po-tilaan lääkeohjaukseen, hoitohenkilökunnan kouluttamiseen, lääkekulutuksen analysoin-tiin sekä turvallisen lääkehoitoprosessin ke-hittämiseen. Joissakin tapauksissa myös klinikkapro-viisorista voisi olla merkittävää hyötyä hoito-yksiköille. – Mitä lähempänä potilasta farmasian ammattilaiset työskentelevät, sitä suuremmat hyödyt on mahdollista saavuttaa niin potilaal-le kuin HUS:lle.


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above