Page 27

Husari_7_2015

HUSARI 7 | 2015 27 valmentaja voivat valita sopivan harjoituksen yhteensä 160 erilaisesta. Harjoituksia on videoina ja äänitteinä, jolloin niitä voi kuunnella esimerkiksi kä-velyllä tai lenkillä. Harjoitusten lisäksi on muun muassa asiantuntijahaastatteluja ja po-tilastarinoita. Painonhallintatalo sopii sekä lievästi että vaikeasti liikapainoisille. Elintapate-rapian lisäksi on olemassa oma osio erittäin niukkaenergistä dieettiä noudattaville tai li-havuusleikkaukseen meneville. Kaikki kolme erilaista hoitoa edellyttä-vät kirjautumista ja HUS:n erikoisairaanhoi-don asiakkuutta. Potilaaksi tullaan lähetteellä tai sitten itse maksamalla. Avoimilla sivuilla voi tutustua palveluun ilman valmentajaa ja hoitosuhdetta kuuden viikon pituisella Painonhallinnan polulla. Lihavuuden hoidossa tullaan jatkossakin käyttämään vanhoja keinoja kuten ryhmä-hoitoa. Pietiläisen mukaan virtuaalisairaalan avulla voidaan kuitenkin esimerkiksi har-ventaa tapaamisia ja käyttää vapautunut aika vaikkapa uusien ryhmien perustamiseen. – HUS-alueella on yli 160 000 ylipai-noista työikäistä. Perinteisillä tavoilla vain pieni osa heistä saa hoitoa, Pietiläinen sanoo. Harvinaisten sairauksien tukikanava Harvinaisten sairauksien virtuaalisairaala eli harvinaissairaudet.fi auttaa löytämään harvi-naisia sairauksia sairastaville potilaille oikean hoitopaikan. Erilaisia harvinaisia sairauksia on yli 8000. Ne koskettavat kuutta prosenttia väes-töstä ja muodostavat 18 prosenttia erikoisai-raanhoidon kuluista. – Suurimmalla osalla potilaista sairaus on krooninen ja voi kestää kauankin ennen kuin Sirpa Arvonen heille löytyy oikea diagnoosi- ja hoitopaikka, sanoo osastonylilääkäri Mikko Seppänen. Harvinaissairaudet.fi-palveluun tulee kol-me osiota. Yleisellä puolella löytyy tietoa ja linkkejä eri tautiryhmiin sekä yleistietoa har-vinaisista sairauksista. Potilaiden osioon kirjaudutaan pank-kitunnuksilla. Palvelussa heille on tietoa omasta sairaudestaan sekä esitäytettyjä lo-makkeita, joita he voivat täyttää ennen vas-taanotolle tuloa. Yksi esimerkki on lomake, johon voi täyttää tietoja omasta toimintaky-vystä sen arviointiin tarvittavan C-todistuk-sen tueksi. – Tarkoitus on helpottaa ja parantaa esi-tietojen keräämistä ja niiden tarkkuutta. Ammattilaisverkkoon pääsee joko HUS:n verkosta tai sitten kirjautumalla VRK-kor-tilla. Palvelussa voi asiantuntijoiden kanssa sopia konsultaatiosta joko videolla tai sitten lähettää paperikonsultaation sähköisesti suo-jatulla yhteydellä. Virtuaalisesti voidaan myös järjestää eri erikoisalojen yhteyskokouksia, sillä harvinai-set sairaudet aiheuttavat usein löydöksiä ja toiminnanhäiriöitä monissa potilaan eri eli-missä. Uusia nettiterapioita Mielenterveystalo on toiminut vuodesta 2009 lähtien. Palvelussa ovat omat potilasosiot sekä aikuisille että nuorille ja ensi vuonna myös lapsille. Terveydenhuollon ammattilaisille on oma osionsa. – Mielenterveystalo.fi on aidosti valta-kunnallinen palvelu. Siinä ovat mukana kaik-ki Suomen sairaanhoitopiirit. Ihmiset ovat kokeneet hyväksi sen, että eri paikkojen pal-velut löytyvät yhdestä osoitteesta, sanoo pro-jektinjohtaja Jan-Henry Stenberg. Mielenterveystalossa on tietoa mielen-terveydestä sekä erilaisia omahoito-ohjelmia erilaisiin hankaliin tilanteisiin. Omahoi-to- osiosta löytyy myös erilaisia oppaita sekä itsearviointeja. Palvelussa on testejä, artikkeleja ja vide-oita joiden avulla voi selvittää omia vaivojaan. Palvelu myös ohjaa hakemaan apua oikeasta paikasta. Uusia palveluja on tullut viimeisen vuo-den aikana useita. Mielenterveystalossa on nettiterapioita useisiin psykiatrisiin häiriöi-hin. Terapioihin pääsee lääkärin lähetteellä ja palvelu on potilaalle ilmainen. – Nettiterapiat ovat osoittautuneet tar-peelliseksi palveluksi. Nettiterapiat ovat ru-tiinikäytössä jo monissa muissa maissa ja ne ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja pidetyiksi hoidoiksi, Stenberg sanoo. Ammattilaisten osiosta löytyy ammatti-laisille sähköisiä työkaluja mielenterveys- ja päihdetyön tueksi sekä psykoterapiaportaali. Mielenterveystaloa on käyttänyt jo lähes puoli miljoonaa ihmistä. Terveyskylän kaikille avoimia palveluita voidaan käyttää eri puolilta Suomea.


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above