Page 28

Husari_7_2015

Keho hoitaa itse syöpää TEKSTI: Petri Manssila KUVA: Mikko Hinkkanen Immunoterapia vapauttaa elimistön valkosoluja taistelemaan syöpää vastaan. Uudet lääkeaineet korvaavat raskaita sytostaattihoitoja, mutta niillä on myös haittavaikutuksia. Immuunivasteen muuntajista eli im-munoterapiasta on tulossa vakiintunut hoito-muoto levinneen melanooman hoidossa. – Uusilla lääkeaineilla aiempaa useampi potilas on hengissä vuoden kuluttua taudin toteamisesta. Elinaikaennuste on kuitenkin hyvin yksilöllinen, eivätkä kaikki saa hoidosta hyötyä, kertoo melanooman hoitoon perehty-nyt onkologi Siru Mäkelä HYKS Syöpäkes-kuksesta. Levinneen melanooman hoitoon on hy-väksytty kolme kehon omaa immuunipuolus-tusta edistävää lääkeainetta. Ne vaikuttavat t-lymfosyytti-valkosolujen kykyyn tuhota syöpäkasvaimia. – Ipilimumabi vaikuttaa eri reseptoriin valkosolussa kuin nivolumabi ja pembrolizu-mabi. Pieni joukko potilaita saa ipilimuma-bista hyvin pitkäkestoisen, jopa vuosien hyö-dyn, mutta haittavaikutuksia on enemmän 28 7 | 2015 HUSARI kuin kahdella muulla lääkeaineella, Mäkelä sanoo. Hänen mukaansa nivolumabi ja pembro-lizumabi ovat lupaavia. Potilaat selviävät vä-hemmillä haitoilla. Tutkimuksissa hoitohyö-dyt ovat olleet ipilimumabia paremmat. – Hoidossa on riskejä, mutta potilaiden yleisvointi säilyy usein erinomaisena sytos-taattihoitoihin verrattuna. Levinnyttä melanoomaa sairastavista po-tilaista keskimäärin joka neljäs on elossa vuo-den päästä taudin toteamisesta. Uusilla lääk-keillä hoidetuista elossa on joka toinen. – Ipilimumabi kaksinkertaistaa pitkäai-kaisselviytyjien määrän, ja kaksi muuta uutta lääkettä tuovat lisäarvoa, mutta hoitotutki-musten tulokset ovat vielä keskeneräisiä. Suomessa yliopistosairaaloissa immuno-terapiaa on aikaisemmin annettu potilaille hoitotutkimuksissa. Syöpäkeskuksessa tera-piaa on saanut lähes sata melanoomapotilasta. Jatkossa immunoterapiaa saatetaan hyö-dyntää myös muiden syöpien, kuten pieniso-luisen keuhkosyövän hoidossa. Hyötyjen lisäksi haittoja Kiistattomista hyödyistään huolimatta im-muno- onkologisella hoidolla on myös hait-toja. Joillekin potilaille lääkkeet aiheuttavat autoimmuunitulehduksia. – Hoidossa immuunipuolustus vapaute-taan ja sen toiminta voi kohdistua myös eli-mistön omiin kudoksiin. Autoimmuunihaitat voivat esiintyä missä tahansa elimessä tai ku-doksessa. Tyypillinen haitta on suolitulehdus eli koliitti. Myös esimerkiksi kilpirauhanen tai haima voivat tulehtua, Mäkelä kertoo Hän muistuttaa, ettei haitatonta syöpä-hoitoa ole. Haitat riippuvat käytetystä lää-keaineesta ja -yhdistelmästä sekä annoksesta.


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above