Page 32

Husari_7_2015

Vaikean päätöksen edessä TEKSTI: Johanna Kojola KUVAT: Timo Löfgren ja Jarmo Nummenpää Hoidon rajaamiseen liittyvät päätökset ovat terveydenhuollon ammattilaisten ras-kaimpia tehtäviä. Näitä päätöksiä tehdään erityisesti tehohoidossa, syöpäpotilaiden hoi-dossa ja kirurgiassa. Meilahden hoitoeettisen ryhmän 20-vuo-tisjuhlasymposiumissa 32 7 | 2015 HUSARI keskusteltiin aktiivi-hoidosta luopumisen tuskasta suurella asian-tuntemuksella ja tunteella. – Tehtävämme on tukea toisiamme vai-keissa päätöksissä, koska ne seuraavat mat-kassa ihan uran loppuun saakka. Se jos mikä on moniammatillista yhteistyötä. Siinä on kunnioitettava kaikkien hoitoon osallistuvien mielipiteitä, sanoo hoitoeettisen ryhmän pu-heenjohtaja Reijo Haapiainen. Tehohoidon tavoitteena potilaan kotiin pääsy Tehohoidossa tähdätään potilaan toipumiseen ja hyviin elinvuosiin. Siitä huolimatta on kuo-lema osa arkea. – Jos näyttää siltä, ettei potilas tule sel-viämään, joudumme punnitsemaan hoitojen rajaamista, kertoo tehohoidon ylilääkäri, lin-jajohtaja Leena Soininen. – On arvioitava muun muassa odotetta-vissa olevan elinajan pituutta ja elämänlaatua sekä potilaan omaa hoitotahtoa. Samalla on arvioitava myös se, kuinka moni muu potilas olisi samaan aikaan teho-hoidon tarpeessa. Yhden potilaan ei-tarkoi-tuksenmukaisen hoidon pitkittäminen voi merkitä sitä, että joku toinen jää ilman teho-hoitopaikkaa. Tämä toinen saattaisi hyötyä tehohoidosta vielä enemmän. – Mitä pidemmälle tämän toisen potilaan tehohoitoon pääsy viivästyy, sitä suuremmaksi hänen kuolemanriskinsä kasvaa, Soininen sanoo. Anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuva lääkäri Hanna Pitkänen, vatsaelinkirurgian erikoislääkäri Panu Mentula sekä sairaanhoitaja Kirsi Pulkkinen keskustelivat haimatulehduspotilaan hoidon etenemisestä Meilahden teho- ja tehovalvontaosastolla M1.


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above