Page 34

Husari_7_2015

TEKSTI: Jukka Lehtinen KUVA: Mikko Hinkkanen Hyks kouluttaa virolaisia sydänsiirtoihin HYKS Sydän- ja keuhkokeskus ja Tarton yliopisto ovat tehneet yhteistyössä ensimmäisen sydänsiirron virolaiselle potilaalle viime syyskuussa. Yhteistyö on merkittävä askel Viron tervey-denhuollolle, sillä maassa ei vielä ole tarvitta-vaa osaamista tehdä itse sydänsiirtoja. – Sydänsiirto on viimeinen elinsiirto, jota emme voi itse tehdä. Se voisi onnistua muu-taman vuoden päästä, mutta sitä ennen pitää kasvattaa osaamista, sanoo Tarton yliopistol-lisen sairaalan kardiologisen osaston johtaja Märt Elmet. Viron elinsiirrot tehdään Tarton yliopis-tollisessa sairaalassa. Ensimmäiset munuais-ten siirrot tehtiin vuonna 1968, ensimmäinen maksansiirto 1999. Keuhkonsiirroissa virolai-set ovat tehneet yhteistyötä wieniläisen sairaa-lan kanssa. Suomesta oppia Ehdotus sydänsiirtojen aloittamisesta viro-laisille potilailla tuli tallinnalaiselta sydänki-rurgi Günter Taalilta, kun hän työskenteli vuonna 2010 kolmen kuukauden ajan Hyksin sydän-ja thoraxkirurgian klinikalla. – Yhteistyön tarkoitus on kouluttaa vi-rolaisia sydänkirurgeja, kardiologeja ja sy-dänanestesiologeja sydänsiirtotoimintaan ja 34 7 | 2015 HUSARI turvata, että virolaisilla potilailla on mahdol-lisuus sydänsiirtoon tarvittaessa, sanoo yhteis-työtä järjestämässä ollut sydänkirurgi Karl Lemström Hyksistä. Lemströmin ja Taalin lisäksi yhteistyön aloittamisessa oli tärkeässä roolissa kardiologi Jyri Lommi. Viro ei kuulu pohjoismaalaiseen Scan-diatransplantiin, joka on Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin yhteinen siirto-elinten vaihtojärjestelmä. Viro on kuitenkin tehnyt sopimuksen Scandiatransplantin kans-sa yhteistyöstä. Scandiatransplantin, Hyksin ja Tarton yliopistolliseen sairaalan kanssa käytyjen neu-vottelun jälkeen lupa sydänsiirtotoiminnan aloittamiselle saatiin lokakuussa 2013. – Sydänsiirtotoiminta virolaisten potilai-den osalta ei poikkea suomalaisista potilaista muilta osin kuin että sydämen luovuttajat ovat aina Virosta, Lemström kertoo. Tarve useammalle siirrolle vuodessa Sydänsiirtoon lähetettävien potilaiden tutki-mukset tehdään hyvin pitkälle lähettävässä Karl Lemström Yhteistyön kautta voimme laajentaa sydänsiirto-ohjelmaamme. sairaalassa ja lopulliset täydentävät tutkimuk-set tehdään Hyksissä. – Olemme arvioineet viisi virolaista po-tilasta sydänsiirtoon. Tällä hetkellä näyttää siltä, että sydänsiirtoja tullaan tekemään muutama vuodessa, kun todellinen tarve Viron 1,3 miljoonan asukkaan väestönpoh-jaan olisi noin 5–7 sydänsiirtoa vuodessa, Lemström sanoo. Sydänsiirron jälkeinen seuranta on en-simmäisten kuukausien aikana Hyksissä, mutta 6–12 kuukauden kuluttua siirrosta seuranta siirtyy paikalliselle kardiologille. – Yhteistyön kautta voimme laajentaa sydänsiirto-ohjelmaamme ja sen myötä oppia ja saada ulkomaista yhteistyökokemusta. Yh-teistyö Viron kanssa on sujunut erinomaisesti, Lemström sanoo. Viron ja Scandiatransplantin elinluovu-tusorganisaatioiden tekemä yhteistyösopi-muksen avulla Viron elinluovutusorganisaatio voi halutessaan tarjota aivokuolleiden elinluo-vuttajien niin sanottuja ylimääräisiä elimiä Scandiatransplantille, jos Virossa ei ole vas-taanottajaa.


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above