Page 37

Husari_7_2015

HUS:n hanke saada magneettisairaalastatus uudelle lastensairaalle ja Syöpäkeskukselle etenee varmoin askelin. Tavoite edellyttää kuitenkin vielä paljon työtä ja sitoutumista. Inger Mäenpää Kehitämme toimintaamme niin, että olemme tulevaisuudessakin työntekijöille ja potilaille vetovoimainen sairaala. HUSARI 7 | 2015 37 Magneetiksi vakain askelin TEKSTI: Jukka Lehtinen, Maria Moreno Crespo ja Jonna Suometsä KUVA: Kia Hakala HUS:n tavoitteena on saada ensimmäinen magneettistatus vuonna 2018. Projekti on pitkä, sillä statuksen saamiseksi edellytetään, että osasta kriteerejä on esittää toteumia kah-den vuoden ajalta. Kriteereiden ja nykytilanteen välinen ero mitattiin viime vuonna puute- eli GAP-ana-lyysilla. Hoitajien sitoutumisen lähtötilanne selvitettiin kyselyllä viime keväänä. Nyt hoi-totyötä kehitetään niin, että kaikki tarvittavat magneettisairaalan kriteerit täyttyisivät. Hallintoylihoitaja Kaarina Torpan mu-kaan suurin haaste on organisaatiokulttuuris-sa. – Meidän on muututtava aidosti mo-niammatilliseksi ja kaikkien työtä arvosta-vaksi organisaatioksi. Näin ei vielä ole. Tarvit-semme hyvää johtamista ja yhteisiä työtapoja, sanoo Kaarina Torppa. Magneettisairaalalla tarkoitetaan sairaa-laa, joka houkuttelee osaavaa henkilökuntaa ja potilaita. Malli on lähtöisin Yhdysvalloista, jossa sairaaloiden välillä on tiukkaa kilpailua. Myös Suomessa sairaalat kilpailevat tulevai-suudessa entistä enemmän myös potilaista, kun hoitopaikan valinnanvapaus yleistyy. – Potilaiden hoidon paremmat tulokset ovat tärkein syy, miksi haluamme magneetti-sairaaloita. Yhdysvalloista on myös olemassa näyttöä, että magneettisairaalat saavat toi-mintatavoillaan taloudellista hyötyä, Torppa sanoo. Sitoutumista ja laatua Magneettisairaalassa vetovoimatekijöitä ovat muun muassa hyvä johtaminen, toimivat ra-kenteet, erinomainen hoito, uudistuva tieto ja osaaminen sekä hyvät potilashoidon tulokset, joiden ympärille kehitetään mittareita mit-taamaan sairaalan toimintaa organisaation eri tasoilla. Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksi-kössä on otettu käyttöön erilaisia potilashoi-toa kuvaavia mittareita, kuten painehaava- ja vajaaravitsemusmittari. Lapsille soveltuva pu-toamisvaaraa arvioiva mittari otetaan syksyllä käyttöön. – Kehitämme toimintaamme niin, että olemme tulevaisuudessakin työntekijöille ja potilaille vetovoimainen sairaala. Haluam-me, että henkilökunta on sitoutunutta ja että toiminta on vaikuttavaa ja laadukasta, jotta pystymme kilpailemaan asiakkaista potilaan valinnanvapauden lisääntyessä, kertoo johtava ylihoitaja Inger Mäenpää. Syöpäkeskuksen sairaanhoitaja Susanna Miettinen päätyi mukaan magneettisairaa-lahankkeeseen osallistuttuaan vuonna 2014 Dallasissa magneettisairaala-kongressiin. Sen jälkeen hän on ollut mukana esittelemässä magneettisairaalakonseptia sekä järjestämässä tiedotustilaisuuksia ja palauteseminaareja. – Voisimme ottaa Yhdysvalloista opik-semme ammattiylpeyden ja sen näyttämisen. Meidän huippuosaamisemme pitäisi näkyä muillekin kuin meille. Hienoa magneettisai-raalan ajatusmaailmassa on se, että perustyön-tekijänkin on mahdollista vaikuttaa ja kehit-tää omaa työtään, Miettinen sanoo.


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above