Page 45

Husari_7_2015

TYÖHYVINVOINTI TYÖNOHJAUS TEKSTI: Jukka Lehtinen KUVA: Anne Jämsén Uudet työnohjaajat valmistuivat kahden vuoden koulutuksen jälkeen joulukuun alussa. Koulutus on suosittua, sillä työnohjaaja näkee ja kuulee aitiopaikalta, mitä työelämässä tapahtuu. HUSARI 7 | 2015 45 Työnohjaaja tulee apuun Työssä jaksamiseen ja vaikeisiin työtilanteisiin saa apua työnohjaajalta. Mitä työnohjaus on, työnohjauskoordinaattori Salme Nepponen? Työnohjaus auttaa työntekijää selviämään ja jaksamaan paremmin työssään. Tarvetta työn-ohjaukselle voivat aiheuttaa työntekijän omat vaikeudet selvitä työssä tai sitten vastaan tul-leet yksittäiset haastavat työtilanteet. Työnohjaus on mielenterveyspalveluissa lakisääteistä, mutta yhä useammin sitä käyte-tään myös somaattisella puolella. Kuka saa työnohjausta? Työnohjaus on tarvelähtöistä ja sitä annetaan kun työntekijä tarvitsee työssään apua. Työn-ohjauksen tarpeesta keskustellaan ja osallistu-misesta sovitaan esimiehen kanssa esimerkiksi kehityskeskustelujen yhteydessä. Miten työnohjaus toteutetaan? Työnohjaus voi toteutua yksilöllisesti, ryh-mässä, tai koko työyhteisön muodostamassa moniammatillisessa kokoonpanossa. Työnoh-jaus tapahtuu työaikana. Työnohjaus on prosessiluonteista toimin-taa, minkä takia työnohjaukset sovitaan aina-kin vuodeksi kerrallaan. Kokeneet työnohjaa-jat suosittelevat kuitenkin minimissään noin kahden vuoden työnohjaussopimuksia. Ketä ovat HUS:n työnohjaajat? Työnohjaaja on työhön liittyvien pohdintojen ammattilainen. Hänen tehtävänään on ohjata ja tukea työntekijän omaa ammatillista ajatte-lua siten, että työntekijä kykenee ohjaamaan omaa työtään. Hän on luotettava oman alansa ammattilainen, jolla on riittävä kokemus ja koulutus myös työnohjaajana toimimiseen. Työnohjaajan ei tarvitse edustaa samaa am-mattikuntaa ohjattavansa kanssa, mutta hänen on oltava aidosti kiinnostunut ohjattaviensa työstä. Miksi halusit työnohjaajaksi, vastavalmistunut työnohjaaja sairaanhoitaja Sanna-Kaisa Mattson? Halusin työnohjaajaksi, koska sitä kautta saan olla mukana työelämän positiivisessa imussa ja haasteissa erilaisesta näkökulmasta. Työn-ohjaaminen on mielekästä ja myös omaa työ-elämää rikastuttavaa! HUS:n työnohjaajakoulutus HUS:ssa järjestettiin 2014 -2015 sisäinen työnohjaajien kaksivuotinen, 60 opinto-pisteen laajuinen koulutus. Koulutuksen 28 opiskelijasta kymmenen sai opinnot valmiiksi joulukuussa. Osalla opintoihin vaadittavien työnohjaustuntien täyden-täminen jatkuu 26.2.2016 asti. Koulutuksen tavoitteena oli saada pä-teviä työnohjaajia HUS:n sisäiseen työn-ohjaustoimintaan, sillä noin 80 HUS:n työnohjaaja on lähivuosina jäämässä eläkkeelle. Lisätietoa löytyy intrasta hakusanoilla: työnohjaus, mentorointi ja coaching. Vuonna 2014 yhteensä 845 työntekijää sai HUS:ssa organisaation sisäisesti järjestämää työnohjausta.


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above