Page 47

Husari_7_2015

Julfest på Triangelsjukhuset Mejlanssjukhusens traditionella julfest som är öppen för alla ordnas måndagen den 22.12. kl. 15 - 16 i Triangelsjukhusets entréhall. I festen medverkar Cantores Minores. Ortoped Martti Hirn och amanuens Sergei Alekseev opererar i en av Västra Nylands sjukhus fem operationssalar. HUSARI 7 | 2015 47 dare: HNS konkurrerar inte bara med privata aktörer utan också med aktörer som helt el-ler delvis ägs av andra sjukvårdsdistrikt, som Coxa i Tammerfors. Den nya lagen som trädde i kraft 2014 och gör att patienten fritt får väl-ja var hon eller han vårdas inom den offentliga sektorn påverkar också konkurrensen. – HNS kunde göra mer reklam för bas-vården. Över 90 procent av patienterna har vanliga besvär. De har ont i knäet, ont i höf-terna, prostatabesvär, olika former av bråck med mera. Dem kan vi hjälpa också på de små sjukhusen. Bättre koordinering Martti Hirn hoppas att både patienter och personer som jobbar inom HNS skulle få upp ögonen för de mindre enheterna. Han berättar om patienter som uttryckligen velat vårdas i Ekenäs men inte fått en sådan remiss av sin läkare. – Vi måste förbättra kommunikationen. Våra kolleger i andra kommuner borde känna till hur och när man kan styra patienterna till oss och till Borgå. Martti Hirn anser att ett förbättrat sam-arbete, speciellt kring vårdköerna skulle ha fler positiva effekter. En gemensam eller ko-ordinerad vårdkö skulle bidra till att förkorta kötiderna till de vanligaste kirurgiska ingrep-pen inom hela HNS. Med en jämnare patient-ström från de stora sjukhusen kunde de små sjukhusen bättre planera sin verksamhet. På samma linje är Hilkka Huotilainen, överlä-kare i anestesi och direktör för resultatenheten vid Borgå sjukhus. – Arbetet är lättare att planera om pa-tientströmmen är jämn, konstaterar hon. I Borgå är andelen patienter från huvud-stadsregionen relativt låg. Inom ortopedin har andelen ändå ökat under året som gått, speci-ellt under hösten. – Ur patientens synvinkel är det bra om kunskapen om de olika sjukhusen ökar, lik-som medvetenheten om att man själv kan väl-ja vårdställe, säger Hilkka Huotilainen. Martti Hirn vill slå ett slag för småska-ligheten. – En patient uttryckte det som att man här får service som på ett privatsjukhus men med kommunal taxa. Jag säger absolut inte att vården är bättre eller sämre i stora eller små enheter men på ett litet sjukhus kan man erbjuda ett annat personligt grepp. Vård-personalen byts inte ut lika ofta och det blir mänskligare för patienten. Dessutom är det inte lika lätt att tappa bort sig på vägen från sitt rum till kaféet. Mer samarbete utreds En bättre helhetsplanering och fler separata enheter för specialsjukvården inom HNS kan bli verklighet inom några år. Det tror åtmins-tone HNS vd Aki Lindén som i augusti gett ledningen för sjukvårdsdistriktets 11 största medicinska helheter i uppgift att utreda hur man ännu bättre kunde betjäna befolkningen i Nyland. Svaren ska behandlas i lednings-gruppen under 2016 och kan eventuellt im-plementeras från och med 2017. – I praktiken kan det innebära att HNS skapar separata enheter, till exempel för led-proteser och neurokirurgi, vilka skulle ha en direktör med ansvar för helheten. Operatio-nerna skulle även i fortsättningen göras på flera ställen men enheten skulle ha en bättre helhetsbild av behoven och utbudet. På så sätt kunde en patient dirigeras till det sjukhus som har kortast kö, säger Lindén. Koordineras köerna i dag? – Ja och nej. En del köer koordineras rätt bra och finns det till exempel endast två ställen där ingreppen genomförs är det lättare att planera ingreppen. Andra köer koordineras tyvärr inte så bra och det måste vi bli bättre på. Det här är ingen enkel fråga eftersom pa-tienterna inte alltid vill opereras på en annan ort, trots att de skulle få snabbare vård. Aki Lindén påpekar att HNS är en rätt ung organisation och att det inte direkt finns någon person eller instans som skulle ha en komplett helhetsbild eller -plan över verksamheten. – HNS har under årens lopp utvecklats och utvidgats men hur det gjorts beror del-vis på slumpen eller på att enskilda personer börjat jobba på vissa platser. Det är just där-för jag startade utredningen i somras. Jag vet att min förfrågan väckt oro hos många och att vissa uppfattar det som om sjukvårdsdistrik-tet blandar sig i sjukhusens verksamhet, något som verkar vara ett tabubelagt ämne. Vi måste ändå göra en förändring.


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above