Page 48

Husari_7_2015

MISSÄ MENNÄÄN ATK-APU TEKSTI Birgitta Selänne KUVA: Markus Sommers Atk-apu löytyy verkosta Tietotekniikkaan liittyvät tuki- ja palvelupyynnöt HUS-Tietohallinnolle 48 7 | 2015 HUSARI hoituvat jatkossa myös verkon kautta. Pelkästään unohtuneiden salasanojen vaihtamista tekee kahdesta kolmeen henkilöä. Mistä löytää oikean lomakkeen tai kenelle soittaa, kun eteen tulee tietotekniikkaan tai -järjestelmiin liittyvä ongelma? Jatkossa apua saa atk-avun verkkopalve-lusta, johon tuki- ja palvelupyynnöt keski-tetään. – Haluamme parantaa atk-avun tavoi-tettavuutta. Asiakkailla ei ole aikaa odottaa pitkään puhelimessa, selata intraa tai etsiä oikeanlaisia lomakkeita pyyntöjen ilmoitta-miseksi, kertoo hankkeen projektipäällikkö-nä toimiva Pia Berghäll HUS-Tietohallin-nosta. Palvelu on rakennettu pilvipalveluksi, ja se on osa jo käytössä olevaa HUS-Tieto-hallinnon toiminnanohjausjärjestelmää. Sen vuoksi järjestelmää voidaan käyttää turval-lisesti myös HUS:n oman tietoverkon ulko-puolelta, esimerkiksi kotikoneelta tai älypu-helimella. Toiveiden mukaista palvelua – Monet toiminnot on toteutettu asiakkaille tehdyissä haastatteluissa esiin tulleiden toivei-den pohjalta. Yksi näistä on niin sanottu puo-lesta- käyttö, jonka avulla tuki- tai palvelupyyn-nön voi tehdä toisen puolesta, Berghäll sanoo. Verkkopalvelun rakentamisvaiheessa on pyritty siihen, että pyyntöjen tekeminen olisi mahdollisimman mutkatonta. Helppokäyt-töisyyttä lisäävät käyttöliittymän selkeät, visuaaliset valikot sekä sähköisten ilmoituslo-makkeiden rakenne. – Riittää, että asiakas tietää ongelman, jonka ratkaisemiseen hän tarvitsee apua, Berg-häll sanoo. 15 000 pyyntöä kuukaudessa Atk-apuun tulee nykyisin jopa 15 000 pyyn-töä kuukaudessa. Uudistuksen tavoitteena on vähentää huslaisten vaivaa tuki- ja palvelu-pyyntöjen ilmoittamisessa ja helpottaa pyyn-töjen käsittelijöiden taakkaa. Uuden palvelun alkuvaiheessa tähdätään siihen, että noin kolmasosa tukipyynnöistä kanavoituisi HUS-Tietohallintoon Atk-avun verkkopalvelun kautta. Nykyiset yhteydenot-totavat, puhelin tai sähköposti, säilyvät. Atk-tukea työllistää paljon niinkin arki-päiväinen asia kuin salasanojen vaihto. – Tällä hetkellä pelkästään unohtunei-den salasanojen vaihtamista tekee kahdesta kolmeen henkilöä kahdeksan tuntia päivässä, ympäri vuoden. Yhtenä tavoitteena on saada verkkopalveluun toiminto, jonka avulla hus-laiset voivat itse muuttaa unohtuneita salasa-nojaan. Sen myötä pystymme vapauttamaan resursseja muihin palvelutehtäviin, kertoo sovellussuunnittelija Sari Pitko HUS-Tieto-hallinnosta.


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above