Page 49

Husari_7_2015

YKSI MEISTÄ JOHANNA JAKKU TEKSTI: Tarja Aho KUVA: Kimmo Räisanen Asiantuntemusta työkyvyn heiketessä Mitä tapahtuu, kun ei enää pärjää terveydellisistä syistä nykyisessä työssä? Silloin tarvitaan uusi suunta. Työkykykoordinaattorin tehtävä on auttaa löytämään ratkaisu, joka edistää työntekijän työssä jatkamista tai työllistymistä muualle. VAPAALLA Johanna Jakku ihastui oopperaan muutama vuosi sitten ollessaan katsomassa työkavereiden kans-sa Doctor Atomic –oopperaa. – Ihastusta lisäsi se, että näyttämöllä oli komeaa sotilasta esittämässä miellyttävä mies, jonka olin tavannut hieman aiemmin. Rakkaus molempiin on säilynyt. – Työkykykoordinaattorille on selvästi tarvetta. Toivottavasti meitä on tulevaisuudessa enemmän, Johanna Jakku sanoo. HUSARI 7 | 2015 49 – Tehtäväni on olla asiantuntijana ja esimiesten tukena tilanteissa, joissa terveydelliset syyt rajoittavat työntekijän työkykyä. Silloin on tarpeen etsiä työntekijälle mahdollisuuksia sijoittua työhön, vaihtaa työtä tai löytää jokin muu ratkaisu, esimerkiksi opiskelu tai siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen, työkykykoordinaattori Johanna Jakku sa-noo. Jakku aloitti HUS:n yhtymähallinnossa henkilöstöjohdon työhy-vinvointitiimissä ensimmäisenä työkykykoordinaattorina syyskuun alussa. Viimeksi Jakku on työskennellyt työeläkeyhtiö Varmassa ja aiemmin sosiaalityöntekijänä HUS:ssa. – Esimiehet ovat usein yksin näiden asioiden kanssa. Heidän on vaikea pysyä perässä monimutkaisissa ja muuttuvissa sosiaaliturva-, elä-ke- ja kuntoutusasioissa. Olen linkki HUS:n ja ulkopuolisten toimijoi-den, kuten eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöiden, välillä. Esimerkkinä Jakku kertoo tilanteesta, jossa työntekijä on ollut pit-kään poissa sairauden takia. Kun paluu töihin on tullut ajankohtaiseksi, on ensiksi yritetty omaan työhön paluuta, työn osa-aikaistamista ja lo-pulta työntekijälle räätälöityä työnkuvaa, mutta mikään ei ole johtanut toivottuun tulokseen. Pahimmassa tapauksessa tilanne on saattanut jää-dä vaille ratkaisua vuosiksi. Kun kaikki muut keinot on jo tulosyksikön sisällä käytetty, työ-kykykoordinaattorin tehtävä on kartoittaa vaihtoehtoja yhteistyössä HUS:n sisäisten ja ulkoisten toimijoiden kanssa sekä parantaa työnte-kijöiden työhönsijoittumismahdollisuuksia yli tulosaluerajojen. Tois-taiseksi työkykykoordinaattorin tehtävät keskittyvät pitkittyneiden ja mutkistuneiden työkykytilanteiden ratkaisemiseen. Johanna Jakun tehtävä on myös kehittää työkykyprosesseja ja var-mistaa, että HUS-laajuisesti toimitaan samalla tavalla Työkyvyn tuki-ohjelmaa noudattaen. Tavoite on, että työkykyongelmat saadaan rat-kaistua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. – Pidän tärkeänä sitä, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla työ-kykyasioissa. Vaikka toimin esimiehen tukena, myöskään työntekijä ei saa jäädä tuuliajoille. Yritän etsiä luovia ratkaisuja ja auttaa luopumaan pinttyneistä tavoista ja käsityksistä.


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above