Page 6

Husari_7_2015

lyhyet Muutoksia henkilökunnan pysäköintiin Uutta 3D-tekniikkaa silmäleikkauksissa 6 7 | 2015 HUSARI KOONNUT: Jukka Lehtinen KUVAT: Matti Snellman, Maria Moreno Crespo, Timo Löfgren, Markus Sommers TEKSTIT: Niina Kauppinen, Anna-Mari Hursti, Jukka Lehtinen, Minna Ojala, Maria Moreno Crespo, Eliisa Meskanen, Jani Mononen HUS:lla on Meilahdessa paljon maanalaista pysäköintitilaa. Hyksin sairaaloissa on ensi vuoden alusta käytössä kaksi erilaista pysäköintikorttia henkilökunnalle. Hyks-kortilla voi pysäköidä kaikkien Hyks-sairaaloiden alueilla. Kortti on voimassa Meilahden sairaala-alueen lisäksi seuraavissa sairaaloissa: Iho- ja al-lergiasairaala, Jorvi, Kirurginen, Kätilöopisto, Peijas ja Töölö. Kortilla voi py-säköidä Jorvin pysäköintihallissa ja Meilahden pysäköintilaitoksissa P2 ja P3. Toinen kortti on Jorvi-Peijas –kortti, jolla voi pysäköidä nimensä mukai-sesti Jorvissa ja Peijaksessa, mutta ei Hyksin Helsingin sairaaloiden alueilla. Hyks-kortti maksaa 330 euroa vuodessa ja Jorvi-Peijas-kortti 150 euroa vuodessa. Kortteja voi myös ostaa halutun kuukausimäärän. – Tavoitteena on yhtenäistää lupakäytäntöjä. Meilahdessa pyritään li-säämään pysäköintiä maan alla ja vähentämään maan päällä. Näin saadaan piha-alueille alueen turvallisuuden ja toimivuuden kannalta tarvittavaa väl-jyyttä, kertoo turvallisuuspäällikkö Aaro Toivonen. P1 vain asiakaskäyttöön Asiakaspysäköintimaksut nousevat noin kymmenen prosenttia ja asiakaspy-säköinti Peijaksen alueella muuttuu maksulliseksi. Meilahden pysäköintilai-tos P1 varataan vain asiakaspysäköinnille. Myös P2 ja P3 ovat potilaiden ja muiden alueella vierailevien käytössä. – Pysäköintilaitos P1:een satunnaisten Meilahden sairaala-alueella vie-railevien on helpointa löytää. Sen varaaminen asiakaspaikoitukseen parantaa palveluamme. On ikävää, jos hoitoon tulevan potilaan tai muuten Meilahdessa asioivan suurin stressi on löytää parkkipaikka, sanoo Aaro Toivonen. Saamillaan pysäköintituloilla HUS-Kiinteistöt Oy maksaa maanalais-ten tilojen rakennuttamiskustannuksia ja pysäköintitoiminnan kuluja. Pysä-köinnistä saadut tulot eivät kata kaikkia kustannuksia, vaan sen lisäksi HUS maksaa niistä osan. Hyksin Silmätaudeissa kokeiltiin ensimmäi-senä Pohjoismaista uutta kolmiulotteista leikkausmikroskooppijärjestelmää, jota hyö-dynnetään erityisesti silmän takaosan lasiais- ja verkkokalvoleikkauksissa. Järjestelmässä on leikkausmikroskoopis-sa 3D-videokamera, josta kuva siirtyy terävä-piirtoisena stereokuvana isolle kuvaruudulle. Tämän ansiosta muut leikkaussalissa olevat voivat seurata leikkausta kolmiulotteisesti ste-reokatselulaseilla. – Aiemmin kirurgin lisäksi vain yksi hen-kilö kerrallaan pystyi seuraamaan leikkausta kol-miulotteisesti. Tämä uusi järjestelmä on muun leikkaussalitiimin ja koulutuksen kannalta hyvä, arvioi osastonylilääkäri Ilkka Immonen. Järjestelmän ansiosta myös mahdolliset konsultointitilanteet leikkauksen kriittisissä vaiheissa sujuvat paremmin. – Leikkaavan lääkärin työasento voi olla ergonomisesti parempi hänen istuessaan ta-valliseen tapaan ja katsoessaan eteenpäin kuvaruutua sen sijaan, että katselisi mikros-kooppiin, kertoo erikoislääkäri Virpi Raivio.


Husari_7_2015
To see the actual publication please follow the link above