Page 11

Lonkkaopas_fi_e-versio

LEIKKAUKSEN JÄLKEINEN HOITO JA KUNTOUTUMINEN Ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä aamuna hoitajat poistavat teiltä leikka-usalueelle laitetun laskuputken ja virtsa-katetrin (jos sellaisia on käytetty) sekä 11 auttavat aamupesuissa. Lepoasentona selinmakuu on yleen-sä mukavin asento leikatulle lonkalle. Ei-leikatulla kyljellä ollessanne on hyvä pitää tyynyä jalkojen välissä noin 6 vii-kon ajan. Myös vatsamakuu on mah-dollinen heti. Leikatulla kyljellä voitte olla hakasten poiston jälkeen (2 viikkoa leik-kauksesta). WC:ssä saatte käydä heti, kun vointinne sallii. Hoitohenkilökunta avustaa kunnes liikkuminen sujuu turvallisesti. Suihkuun pääsette aikaisintaan 24 tunnin kuluttua leikkauksesta. Hoitoaikojen lyhyydestä johtuen teitä kannustetaan omatoimi-suuteen osastolla. Oma aktiivinen ote edesauttaa leikkauksesta toipumista ja kuntoutumista. Fysioterapia Leikkauksen jälkeen teidät ohjataan nopeasti liikkeelle, usein jo leikkauspäi-vänä. Vuoteesta voitte nousta sille puo-lelle, mille olette aiemmin tottunut nou-semaan. Istuminen on sallittua, mutta alkuun pitkään istumista kannattaa ra-joittaa, jotta kudosneste- ja verenkierto ei häiriinny. Kuntoutumisen tavoitteena on mah-dollisimman normaali liikkuminen. Ta-vallisesti leikatulle alaraajalle saa astua täydellä painolla. Kävelyn tukemiseksi ja ontumisen välttämiseksi teitä ohjataan kyynärsauvojen tai rollaattorin käytössä. Kävelyn lisäksi osastolla ohjataan liike-harjoituksia. Harjoittelun tavoitteena on verenkierron vilkastuttaminen, lihasten aktivointi ja leikatun nivelen mahdolli-simman hyvä toiminta. Mikäli kaipaatte lisäohjausta kuntoutu-miseen, voitte otta yhteyttää oman ter-veyskeskuksen fysioterapiaan. Toivomme teidän kertovan voinnis-sanne tapahtuvista muutoksista henkilö-kunnalle.


Lonkkaopas_fi_e-versio
To see the actual publication please follow the link above