Page 10

Lonkkaopas_sve_e-versio

Operationsdagen Kom till sjukhuset på operationsdagens morgon. Ät inte något efter klockan 24 på natten; ni kan dricka 3 dl vatten, svag saft, svart kaffe eller te två timmar innan ni kommer till sjukhuset. Det är förbjudet att dricka drycker som innehåller mjölk och juicer som innehåller fruktkött. Ta de läkemedel som anestesiläkaren ordi-nerat 10 med en liten mängd vatten. Operationen tar 1–2 timmar. Före ope-rationen får ni antibiotika som minskar infektionsrisken. Operationen utförs i allmänhet i ryggbedövning. Under in-greppet hörs ljud som orsakas av ope-rationen och därför får ni öronproppar för operationen, om ni vill. Utöver be-dövningen får ni också lugnande läke-medel, om ni vill. Efter operationen flyttas ni till uppvak-ningsrummet, där ert mående observe-ras medan bedövningen släpper. Däref-ter hämtas ni till er egen vårdavdelning, där ert mående observeras regelbundet. När ni kommer till avdelningen får ni något att dricka, och ni serveras mid-dag eller kvällsmat beroende på er an-komsttid. På operationsdagens kväll inleds läkemedelsbehandling för att förhindra blodproppar. Läkemedlet tas som injektion eller tablett. Läke-medelsbehandlingen fortsätter även hemma enligt läkarens anvisningar. Smärtbehandling Det är normalt att det känns smärta i det opererade området under åter-hämtningen från operationen. Smär-tan behandlas med smärtstillande lä-kemedel som ska intas regelbundet. Smärta och svullnad kan också lind-ras med kylbehandling. Läkarna och vårdpersonalen kan inte veta exakt hur starka smärtor ni har efter ope-rationen. De kan hjälpa er bäst om ni berättar om era smärtor i ett så tidigt skede som möjligt. Smärta bedöms på sifferskalan 0–10. Noll betecknar ingen smärta alls med-an 10 avser svåraste tänkbara smärta. En tillräcklig behandling med smärt-stillande läkemedel hjälper er att kom-ma i rörelse och återhämta er. En smärtmätare används för att mäta smärtan efter operationen. Pumpande rörelse med fotleden som ökar venåterflödet efter operationen.


Lonkkaopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above