Page 18

Lonkkaopas_sve_e-versio

Stödtjänster En socialarbetare kan hjälpa er med att få hemhjälp som ni behöver och ge information om ärenden som gäller social trygghet (t.ex. gällande läkeme-delskostnader och sjukhusavgifter). Socialarbetaren ger också information om eventuella stödtjänster; t.ex. mål-tidstjänster och hemservice. Be också att grannar, närstående eller vänner hjälper er med era vardagliga sysslor. En ledprotes tar vanligen bort leds-märtan och gör det möjligt att leva ett normalt liv. Såsom namnet säger är det fråga om en konstgjord protes. Dess funktion är inte helt likadan som funk-tionen i ett eget friskt knä, och det ope-rerade knät kan kännas annorlunda. En höftledsprotes tar vanligen bort smärtan och gör det möjligt att leva ett normalt liv. Höftledsprotesernas kvali-tet och hållbarhet har förbättrats under årens lopp, men de håller ändå inte för evigt. Ungefär 94 procent av alla höft-leder är dock fortfarande på plats och fungerar normalt 10 år efter operationen. Det är viktigt att förebygga infektio-ner och att behandla dem omsorgs-fullt även i fortsättningen eftersom infektioner kan spridas med blodet till ledprotesen. Det är bra att informera din tandläkare om att du har fått en ledprotes inopererad. Vissa tandlä-karingrepp kan kräva en skyddande antibiotikabehandling för att förhindra att ledprotesen infekteras via blodet. Måttlig motion är tillåten och till och med rekommenderad efter operatio-nen. 18 God muskelkondition ökar ledens stabilitet. Ni kan fråga efter lämpliga motionsformer vid efterkontrollen. Allmänt rekommenderade "rullande" motionsformer är gång, simning, cyk-ling och skidåkning. Ni kan ägna er åt andra fritidsaktiviteter och verksam-heter efter ert mående. Det är bra att undvika starka extremlä-gen. På gymmet är det bra att undvika att gå i djupt huksittande med vikter och att använda fotpressen. Löpning och an-dra idrottsgrenar som orsakar en kraftig hälstöt kan vara problematiska. Det är bra att hålla i minnet att en ledprotes inte är samma sak som en ny egen led. Det är viktigt att ni håller vikten under kontroll för att trygga att leden funge-rar bra på längre sikt. Kraftig övervikt gör ledprotesen mer kortlivad. En höftledsprotes medför i allmänhet inga begränsningar i sexlivet. Gravidi-tet och förlossning är möjligt efter en höftprotesoperation. Om du genomgår fysikalisk behand-ling efter ledprotesoperationen, får du inte ta emot djupvärmebehandlingar kring ledprotesen. Ledprotesen kan utlösa larm vid sä-kerhetskontroller (t.ex. på flygplatsen). Ni behöver dock inget särskilt till-stånd för att resa. LIVET MED EN LEDPROTES


Lonkkaopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above