Page 9

Polviopas_fi_e-versio

9 Leikkauksen jälkeisen kivun mittaamisessa käytetään apuna kipumittaria. Nilkan pumppausliike, jolla saadaan tehostettua laskimopaluuta leikkauksen jälkeen. Toimenpiteen aikana kuuluu leikkauk-sesta johtuvia ääniä, ja halutessanne saatte korvatulpat leikkauksen ajaksi. Puudutuksen lisäksi saatte tarvittaessa rentouttavaa lääkitystä, joka auttaa tarvittaessa myös nukkumaan. Leikkauksen jälkeen teidät siirretään heräämöön, missä puudutuksen häviämistä ja vointianne tarkkaillaan. Heräämövaiheen jälkeen siirrytte vuo-deosastolle, jossa vointianne seurataan säännöllisesti. Osastolle tullessa saatte juotavaa ja tuloajasta riippuen päiväl-listä tai iltapalaa. Toivomme teidän kertovan voinnissanne tapahtuvista muutoksista henkilökunnalle. Kun kykenette itse liikuttamaan jalko-janne, aloittakaa nilkkojen liikuttelu ala-raajojen verenkierron vilkastuttamiseksi. Tämä ennaltaehkäisee laskimoveritul-pan syntyä, edistää puudutusaineiden poistumista ja vähentää alaraajaturvo-tusta. Koukistakaa ja ojentakaa nilkkoja sekä varpaita usein valveilla ollessanne ja tehostakaa keuhkotuuletusta syvä-hengityksin. Kivun hoito Leikkauksen jälkeiseen toipumiseen voi liittyä voimakastakin kipua ja turvo-tusta leikkausalueella. Kipua hoidetaan säännöllisellä kipulääkityksellä. Myös kylmähoitoa voidaan käyttää kivun ja turvotuksen hoitona. Potilaiden leikkauksen jälkeen koke-man kivun määrä vaihtelee. Pystymme auttamaan teitä, kun kerrotte kivuistanne mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kipua arvioidaan numeraalisesti asteikol-la 0-10. Nolla merkitsee kivuttomuutta ja 10 pahinta kuviteltavissa olevaa kipua. Mikäli kipu muuttuu polttavaksi tai säh-köiskumaiseksi, kertokaa siitä hoitohenki-lökunnalle. Riittävä kipulääkitys edesaut-taa liikkeelle lähtöä ja toipumistanne. Toivomme teidän kertovan voinnis-sanne tapahtuvista muutoksista henkilö-kunnalle.


Polviopas_fi_e-versio
To see the actual publication please follow the link above