Page 15

Polviopas_sve_e-versio

ANVISNINGAR FÖR VÅRDEN HEMMA 15 Sårvård • Håll såret rent och torrt. • Förbandet på såret förhindrar att clip-sen fastnar i kläderna. Därför rekom-menderas att ni använder förband fram till dess att clipsen tas bort. Byt ut för-bandet när ni duschar. Ni kan köpa sår-förband på apoteket. • Ni får duscha och såret får bli vått, men undvik att skrubba eller gnida såret. • Ni får bada bastu, bada i badkar och simma först dagen efter att clipsen har tagits bort. • Clipsen tas bort vid hälsocentralen två veckor efter operationen, dvs. ______/______201_____ • När ni har kommit hem, ring till hälso-vårdaren/ sjukskötaren vid er egen häl-socentral och beställ tid för avlägsnan-de av clipsen. Om såret blir rött, känns varmt eller ut-söndrar sekret efter att ni kommit hem från sjukhuset, eller om ni får feber el-ler känner stark smärta i sårområdet, kontakta kirurgiska avdelningen, tfn 019 548 3212. Kontakta Borgå sjukhus i alla problem i det opererade området som uppkom-mer före den första efterkontrollen. Om såret infekteras, ska behand-ling med antibiotika som intas via munnen inte inledas inom den öpp-na hälso- och sjukvården. Förebyggande av infektioner • Iaktta god handhygien. Tvätta händer-na och torka dem med en ren handduk innan ni byter sårförbandet. • Undvik att röra vid såret i onödan. • Sköt om sår, eksem, inflammerade na-gelvallar, tänder, urinvägsinfektioner och mellanrummen mellan tårna om-sorgsfullt. • Undvik rökning och alkohol eftersom de gör att såret läker långsammare. • Om ni har primärsjukdomar, se till att de är under god kontroll. • Ät mångsidigt. Smärtbehandling • Använd de av läkaren ordinerade smärtstillande läkemedlen till en bör-jan regelbundet och i tillräcklig mängd. I fortsättningen kan ni utelämna de smärtstillande läkemedlen efter ert eget mående. De smärtstillande läkemedlen är avsedda för vård enligt symtomen. • Smärta får inte förhindra er från att röra er eller störa er nattsömn. • Användningen av antiinflammatoriska medel kan orsaka magbesvär. Vid be-hov kan ni köpa läkemedel som skyd-dar magen på apoteket.


Polviopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above