Page 18

Polviopas_sve_e-versio

LIVET MED EN LEDPROTES En ledprotes tar vanligen bort leds-märtan och gör det möjligt att leva ett normalt liv. Såsom namnet säger är det fråga om en konstgjord protes. Dess funktion är inte helt likadan som funktionen i ett eget friskt knä, och det opererade knät kan kännas annorlun-da. Det tar tid att återhämta sig från en ledprotesoperation, och operatio-nens slutliga resultat kan bedömas 18 först cirka ett år efter operationen. Ledprotesernas kvalitet och hållbarhet har förbättrats under årens lopp, men en ledprotes är en mekanisk reservdel som kan utsättas för slitage eller los-sa från benet. Enligt uppskattningar är cirka 95 procent av knäledsproteserna fortfarande på plats och fungerar nor-malt 10 år efter operationen. Det är viktigt att förebygga infektio-ner och att behandla dem omsorgs-fullt även i fortsättningen eftersom infektioner kan spridas med blodet till ledprotesen. Det är bra att informera din tandläkare om att du har fått en ledprotes inopererad. Vissa tandlä-karingrepp kan kräva en skyddande antibiotikabehandling för att förhindra att ledprotesen infekteras via blodet. Måttlig motion är tillåten och till och med rekommenderad efter opera-tionen. God muskelkondition ökar ledens stabilitet. Ni kan fråga efter lämpliga motionsformer vid efterkon-trollen. Allmänt rekommenderade mo-tionsformer är gång, simning, cykling och skidåkning. Däremot rekommen-deras inte kontaktgrenar eller grenar där man gör hopp på hårt underlag. Det är viktigt att ni håller vikten under kontroll för att trygga att leden funge-rar bra på längre sikt. Kraftig övervikt gör ledprotesen mer kortlivad. Om du genomgår fysikalisk behand-ling efter ledprotesoperationen, får du inte ta emot djupvärmebehandlingar kring ledprotesen. Ledprotesen kan utlösa larm vid sä-kerhetskontroller (t.ex. på flygplatsen). Ni behöver dock inget särskilt till-stånd för att resa. Måttlig motion är til�- låten och till och med rekommenderad efter operationen.


Polviopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above