Page 4

Polviopas_sve_e-versio

Långt framskriden ledförslitning i vän-ster knä. Ledspringan på knäts inre 4 sida har blivit lägre och lindrig hjul-benthet (varusställning) har utveck-lats i knät. Röntgenbild efter operationen. Den inopererade knäprotesen syns på bilden. ALLMÄNT OM PROTESOPERATION Ledförslitning i knät behandlas i första hand konservativt, dvs. med smärtstil-lande läkemedel, fysioterapi, injektio-ner som ges i leden och knästöd. En knäprotesoperation utförs när en än-damålsenligt genomförd konservativ behandling inte har gett tillräcklig lind-ring på symtomen och det syns en klar förändring på röntgenbilden. Den främsta orsaken till knäproteso-peration är primär artros, dvs. ledför-slitning av okänd orsak. Ledförslitning kan orsakas av olika reumatiska sjuk-domar samt tillstånd efter olycksfall och vissa ledsjukdomar. En knäledsprotes består av metallde-lar som fästs vid lårbenets och sken-benets yta med bencement samt av polyetenplast som fästs vid metallde-len på skenbenet och som ledas mot metalldelen på lårbenet. Vid behov opereras också knäskålen. Syftet med operationen är att lindra smärta och öka funktionsförmågan. En del av patienterna upplever spo-radisk smärta i knät efter operatio-nen. Vid operationen korrigeras en eventuell felställning i knät. Det är i all-mänhet inte möjligt att öka knäts rör-lighet genom operation. Knäts rörelse-omfång före operationen är i allmänhet den främsta faktorn som prognostise-rar rörligheten efter operationen. En knäledsprotes begränsar livet på olika sätt. Det är i allmänhet exem-pelvis inte möjligt att springa med en knäprotes, och det är svårt att gå ned på knä eller på huk.


Polviopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above