Page 6

Polviopas_sve_e-versio

Behandling av inflammationer och hudvård En ledprotes är ett främmande föremål som bakterier i organismen lätt söker sig till, särskilt under konvalescen-sen. Inflammationer och infektioner kan förhindra operationen och därför är det viktigt att sköta om dolda urin-vägsinfektioner och inflammationer i tänderna före operationen. Dessutom ska inflammerade eksem, sår mellan tårna och i hälarna samt nagelvalls-inflammationer 6 behandlas före opera-tionen. Det får inte finnas sår, kvisslor eller sårskorpor på huden. Tandvård När ni kommer till sjukhuset för ledpro-tesoperation ska er mun och era tän-der vara omskötta. Det kan finnas dol-da inflammationer i tänderna och de kan endast upptäckas med röntgen. När den behandlande läkaren fattar beslut om operationen bedömer han eller hon huruvida det är nödvändigt att besöka tandläkare. Om en tand av-lägsnas kan ledprotesoperationen gö-ras tidigast 2 veckor efter ingreppet. Kommunens hälsovårdscentral svarar för tandvården. FPA-ersättning beta-las också för vård hos privat tandlä-kare (separat remiss behövs inte). Det lönar sig att beställa tid hos tandläka-re genast efter att beslut om operation fattats. Hjälpmedel, att klara sig hemma Innan ni kommer till operationen, låna kryckkäppar från hjälpmedelsutlå-ningen i er kommun. Det kostar inget att låna hjälpmedel. Fysioterapeuten ger er handledning i ärenden som gäl-ler hjälpmedel. Ni kan sluta använda kryckkäpparna när det är tryggt att gå och ni haltar så lite som möjligt. Efter-som vårdtiden på sjukhuset är kort, cirka 2 dygn, är det bra att fundera på hur ni sköter de normala sysslor-na hemma efter operationen redan på förhand: butiksbesök, matlagning, personlig hygien. Det är bra att bedö-ma behovet av och tillgången på hjälp i förväg. Stöd från era närmaste är en viktig del av återhämtningen, och ni kan ta närstående med redan till den första träffen och till handledningsbe-söket. Ni får köra bil när ni säkert kan trycka ner pedalerna tryggt. Det dröjer i allmänhet cirka 6–8 veckor, men ti-den är individuell. Ni kan färdas i bil genast när knäts rörlighet och smärtan tillåter det. Laboratorieundersökningar Lämna blodprov och genomgå even-tuell EKG-undersökning vid HUS-LAB- laboratoriet några dagar före operationsbedömningsbesöket, så att resultaten är tillgängliga vid opera-tionsbedömningsbesöket. Ni behöver inte avstå från att äta eller dricka före proven.


Polviopas_sve_e-versio
To see the actual publication please follow the link above