Page 11

Rajamme Vartijat 3-2016

minta-alueet laajat. Esimerkiksi Kelloselän rajavartioasemalla työskentelee 70 virka-miestä, ja sen rajaosuus on 250 km. Raja-osuus on yhtä pitkä kuin matka Helsingistä Jyväskylään. - Rajamiehen pitää tuntea toimintaym-päristönsä, jotta hän pystyy hoitamaan teh-tävänsä tehokkaasti ja turvallisesti. Ammat-titaito ei synny muutamassa vuodessa. Viimeaikaiset tapahtumat ovat korostaneet tarvetta pitää itärajalla riittävät resurssit, Tolppanen sanoo. 180 asteen muutos - Itärajan rajaliikenteen henkilöliikenne on kasvanut 2000-luvulla voimakkaasti. Kas-vun taustalla on ollut Venäjän vaurastumi-nen ja venäläisten ostovoiman kasvaminen. Se jatkui vuoteen 2013, ennätysvuoteen itärajalla ja LR:n kahdella rajanylityspaikal-la. Silloin itärajalla oli hieman alle 13 mil-joonaa rajanylitystä. - Kasvavan rajaliikenteen tarkastuk-set resursoitiin vuosikausia keventämällä maastorajan valvontaa. Se oli mahdollista ja tarkoituksenmukaista tilanteen ollessa hyvin vakaa. Vuoden 2014 jälkipuoliskolla öljyn markkinahinta ja rupla romahtivat, ja venäläisten ostovoima heikkeni merkittä-västi. Siksi liikenteen määrä lähti jyrkkään laskuun, ja se on ollut Lapin rajanylityspai-koilla voimakkainta. Lapissa itärajan henki-löliikenne tulee olemaan tänä vuonna noin 60-50 % vuoden 2013 määrästä. - Toimintaympäristö on muuttunut suuresti. Vielä muutama vuosi sitten Raja-vartiolaitoksen suurin haaste oli varautua näköpiirissä olevaan EU:n ja Venäjän viisu-mivapauteen. Itärajan rajaliikenteen arvioi-tiin kasvavan noin 20 miljoonaan rajanylit-täjään vuodessa. - Nyt toimintaympäristö on muuttunut perusteellisesti. Venäjän ja lännen välillä on syvä vastakkainasettelu. Rajaliikenne on toistaiseksi hiljentynyt. Rajaliikenteen suju-vuuden sijaan toiminnassa painottuu kyky hallita nykyistä vaikeampi tilanne rajanyli-tyspaikoilla ja maastorajalla. Siirtolaisilmiö yllätti Viime talvena oltiin jälleen uudessa tilan-teessa. - Viime talvena Lapin itärajalla koettiin täysin poikkeuksellinen ilmiö, kun Suomeen tuli Venäjältä kahden pohjoisimman ja syr-jäisimmän rajanylityspaikan kautta 1 700 ulkomaalaista laittomasti - ja he hakivat turvapaikkaa maastamme. Siirtolaisilmiö muutti merkittävästi työn painotuksia kentällä. - Rajamiehiä sitoutui aikaisempaa enem-män rajanylityspaikoille turvapaikanha-kijoiden asioiden käsittelyyn ja rikosten esitutkinnan turvaamiseen. Työpäiviä jou-duttiin venyttämään säännöllisesti. LR on keskittynyt perinteisesti rikostor-juntatehtävässään erärikollisuuden paljas-tamiseen ja selvittämiseen raja-alueella. Nyt painopiste on muuttunut. - Ennen viime vuotta on paljastettu vain yksittäisiä laittoman maahantulon tai sen järjestämisen tapauksia vuosittain. Talvella kirjattiin yli 150 laittoman maahantulon järjestämistapausta. Rikostorjunnan pää-toimista henkilöstöä vahvennettiin vartio-asemilta ja muista vartiostoista. Samalla osaaminen on vahvistunut, ja kokemuksia hyödynnetään työn organisoinnissa uudel-leen. Tilanteen hallinta lisäsi kontakteja Venä-jän rajamiesten kanssa raja-asemilla ja rajavaltuutettujen kesken. - Yhteisen sävelen löytäminen ei ollut aina helppoa. Nyt viimeistään konkreti-soitui se, miten tärkeää on tuntea naapu-rimaan kollegat ja että hankalienkin asioi-den käsittelyssä on yhteinen toimintamalli. Tämä asia meillä on kunnossa. - Operatiivinen yhteistyö Norjan poliisin kanssa on aina ollut tiivistä ja mutkatonta organisaation kaikilla tasoilla. Viime talven siirtolaisilmiö osoitti, miten tärkeää on yllä-pitää tilannekuvaa ja vaihtaa tietoa sekä jakaa kokemuksia yhteisellä ulkorajalla. Suuri medianäkyvyys - Olimme myös kansallisen ja kansainväli-sen median jatkuvan huomion kohde. RVL ei ole varmasti saanut muutamaan vuosi-kymmeneen yhtä paljon medianäkyvyyt-tä. Tietysti muutos oli todella suuri, koska rajatilanne on ollut Lapissa pitkään vakaa. Jouduimme kehittämään nopeasti uusia toimintamalleja ja muuttamaan niitä koke-mustemme mukaan. Henkilöstön piti venyä jokaisessa portaassa. Kokonaisuudessa sel-vittiin hyvin. Siitä kuuluvat kiitokset henki-löstölle, Jari Tolppanen sanoo. Tilanne saatiin lopulta hallintaan Suo-men ja Venäjän välisellä valtiosopimuksella. Sallassa ja Raja-Joosepissa rajan saavat ylittää 180 vuorokauden ajan vain Suo-men, Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä. Rajoittaminen päättyi 6.10. klo 24:00. - Näyttää siltä, että saamme Lapissa ainakin eläkepoistuman korvattua uusilla rajavartijoilla, mikä on erittäin tärkeää, LR:n komentaja eversti Jari Tolppanen sanoo. RAJAMME VARTIJAT 11


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above