Page 12

Rajamme Vartijat 3-2016

- Nyt mikään ei viittaa siihen, että tilanne muuttuisi rajalla lyhyellä aikavälillä huo-nommaksi. Pidemmällä aikavälillä ennus-tettavuus on heikko. Siirtolaisuuden paine ei ole hävinnyt Euroopan lähialueilta min-nekään. Tänä vuonna on perustettu reserviin eli eläkkeelle siirtyneistä rajavartiomiehistä tukijoukko. Maanlaajuisesti 130 virkamiestä - LR:ssa 20 - palkattaisiin tilanteen vaatiessa uudel-leen virkasuhteeseen. Heidät koulutetaan ja varustetaan, ja sen jälkeen he olisivat val-miita aloittamaan rajalla. - Pystymme kasvattamaan vahvuut-tamme LR:ssa nopeasti 20 ammattitai-toisella rajamiehellä. Se on meille todella tärkeä resurssi! Rajavartiosto järjesti viime kesänä ensimmäisen kaksipäiväisen koulu-tustilaisuuden reserviläispoolille. Kokemuk-set ovat erittäin myönteisiä. Kriisivalmiutta kehitetään yhteistyössä Lappi on harvaan asuttu maakunta, jossa etäisyydet ovat pitkät ja viranomaisia on vähän. Lapissa viranomaisten yhteistyön perin-teet ovat pitkät. Rajanylityspaikoilla toimi-taan Tullin kanssa samoissa tiloissa, ja työtä tehdään yhdessä päivittäin. - Poliisia ja pelastuslaitosta olemme tukeneet harvaan asutulla raja-alueella kadonneiden ihmisten etsinnöissä ja louk-kaantuneiden avustamisessa sekä kiireelli-sissä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden piiriin kuuluvissa tehtävissä. RVL:n helikopterit ovat tärkeä resurssi Lapin viranomaisille. Vuosittain rajavartiostolle tulee muu-tama kymmenen tehtävää. Kun henkilöstö-määrä on laskenut, on samassa suhteessa mahdollisuus osallistua muiden viran-omaisten tehtäviin heikentynyt. - Panostamme aiempaa enemmän yhdessä myös kriisivalmiuden kehittämi-seen. LR:n tavoite on itärajalla nykyistä vaativamman rajatilanteen hallinta. Kehi-tämme myös kykyä valvoa ja turvata Suo-men alueellista koskemattomuutta sekä vastata nopeasti kehittyvään sotilaalliseen uhkaan. Käytännössä se tarkoittaa suunni-telmavalmiuden ylläpitämistä, materiaali-sen valmiuden parantamista ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Meidän pitää osata myös toimia yhdessä eri turvallisuusviranomaisten kesken. Tässä ei olla valmiita koskaan, Tolppanen sanoo. LR:n tärkeimmät kumppanit kriisival-miustehtävissä ovat Jääkäriprikaati, Lapin lennosto ja poliisi. Niiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Valoa tunnelin päässä On vierähtänyt jo toistakymmentä vuotta siitä, kun LR:oon on palkattu rajavartijoita peruskurssilta. Rajavartijoiden eläköidyttyä Lapista virat on siirretty kaakkoisrajalle ja pääkaupunkiseudulle kasvavan rajaliiken-teen hallintaan. Myös valtion tavoitteet supistaa julkisen hallinnon menoja ovat pakottaneet hen-kilöstön vähentämiseen. RVL:n edellisen vuoden 2013 sopeuttamisohjelman vuoksi Lapista lakkautettiin neljä rajavartioase-maa. Henkilöstöä ei ole kuitenkaan irtisa-nottu eikä lomautettu. - Näyttäisi siltä, että huolimatta RVL:n uudesta sopeuttamistarpeesta Lapissa pystyttäisiin ylläpitämään nykyiset resurs-sit vähintään 2020-luvulle. Nyt sopeut-tamiskohteet pyritään löytämään jostain muualta kuin itärajalta. Toimintaympäristö on muuttunut. Kaakkoisrajalta siirretään jo tehtyjen päätösten nojalla yhteensä 10 rajavartijaa Lappiin, Tolppanen toteaa. - Tämä on mahdollista rajaliikenteen vähennyttyä suurilla rajanylityspaikoilla. Vuoden alusta saamme kolme rajavartijaa peruskurssilta. Hallitus on myös todennut sisäisen tur-vallisuuden selonteossa, että erikseen pää-tettävän lisärahoituksen avulla RVL:een palkataan 60 rajavartijaa lisää. - Näyttää siltä, että saamme Lapissa lähivuosina korvattua ainakin eläkepois-tuman uusilla rajavartijoilla, mikä on erit-täin tärkeää. Vapaa pudotus on päättynyt, eversti Tolppanen sanoo. Lapin rajavartiosto Lapin rajavartiosto on pinta-alaltaan ylivoimaisesti suurin Rajavartio-laitoksen hallintoyksikkö. LR:n toiminta-alue kattaa koko Lapin maa-kunnan lukuun ottamatta Torniota. LR valvoo 1 608 kilometriä valtakunnanrajaa, mistä Venäjän vas-taista rajaa on 380 km, Norjan rajaa 736 km ja Ruotsin rajaa 488 km. LR vastaa valvonta-alueensa rajaturvallisuudesta kuten rajavalvon-nasta, rajatarkastuksista ja rikostorjunnasta. Lisäksi LR valvoo met-sästystä ja kalastusta ja osallistuu sotilaalliseen maanpuolustukseen kouluttamalla varusmiehiä Rajajääkärikomppaniassa Ivalossa. LR:n organisaatio koostuu esikunnasta Rovaniemellä, neljästä raja-vartioasemasta ja Rajajääkärikomppaniasta. Toiminta-alueella on neljä rajavartioasemaa: Kelloselkä, Raja-Joo-seppi, Ivalo ja Muonio. Kelloselkä ja Raja-Jooseppi sijaitsevat itärajalla. LR toimii neljällä Lapin lentoasemalla eli Rovaniemellä, Kittilässä, Ivalossa ja Enontekiöllä Schengen-alueen ulkopuolisen lentoliikenteen saapuessa. LR tekee viranomaisyhteistyötä etsinnöissä ja sairaankulje-tustehtävissä harvaan asutuilla alueilla. Rovaniemelle sijoitetut neljä helikopteria ovat merkittävä resurssi. Ne tukevat muiden viranomaisten toimintaa ja suorittavat meripelas-tustehtäviä Perämeren alueella. LR:ssa työskentelee 214 henkilöä. 12 RAJAMME VARTIJAT


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above