Page 13

Rajamme Vartijat 3-2016

TEKSTI JA KUVAT: JYRKI KALENIUS Nauhaohjelmaa toteutetaan Keväällä 1952 Rajavartiostojen esikunta tiedusteli, että voisiko Jukajärvellä suorittaa taisteluammuntoja. Kului toista vuotta, ja asiasta päästiin valmisteluihin asti. Niiden jälkeen järjestettiin ensimmäinen ampumaleiri, josta varoitettiin paikallislehdessä. Leiristä kerrottiin myös Syrjäsaaren ja Assisen talon asukkaille. Tiedotuksen katsottiin riittävän, sillä oletettiin, että eihän siellä kukaan liiku. Sitten 1950-luvun on muutama asia muuttunut. Assisen taloa ei enää ole eikä Syrjasaaressa vakituista asutusta. Ampu-maleirejä ja muita harjoituksia Jukajärvellä järjestetään yhä. Liikkuminen on lisään-tynyt 60 vuotena tiestömäärän kasvettua. Harjoituksesta ilmoittaminen on säädöksin linjattu nykyaikaan sopivaksi. Sisäasiainministeriön asetus 1323/2011 määrittää asian pykälässä 7 "Sotilaalli-sen harjoitusalueen liikkumisrajoituksen tai -kiellon merkitseminen": Rajavartio-lain 71§:n 1 momentin nojalla määrätyn sotilaallisen harjoitusalueen osaa koskeva tilapäinen liikkumisrajoitus ja -kielto on merkittävä harjoitusalueen reunoille sijoi-tetuilla selkeästi havaittavalla taululla tai nauhoilla taikka muulla tarkoituksenmu-kaisella tavalla. Muovista kuituun Rajavartiolaitoksella on ollut vain muovi-materiaalista valmistettua liikkumista ja oleskelua rajoittavia nauhoja. Toimittaessa Metsähallituksen mailla merkinnässä on syytä käyttää kuitupohjaista nauhamateri-aalia. Se maatuu eikä pilaa puumateriaalia joutuessaan paperiprosessiin eikä jää luon-toon kohteesta irrotessaan. Metsähallituksen Ympäristö- ja laatujär-jestelmän ohjeistuksen mukaan muovipoh-jaista nauhaa ei käytetä. Metsän eläimiäkin ajatellen kuitunauha lienee terveellisempää. Raja- ja merivartiokoululla selvitettiin kui-tumateriaaliin valmistetun rajoitus /- kiel-tonauhan valmistuspaikka. On tehty kahta erityyppistä keltapohjaista nauhaa ja teksti hyväksytetty oikeudellisella osastolla. Immolassa ja Jukajärvellä on vuosia käy-tetty kuitupohjaista nauhaa eri merkin-töihin. Metsähallitus on näin velvoittanut, ja näin on hyvän yhteistyön ylläpidoksi ja velvoitteen vaatimuksista tehty. Samoin jatketaan myös Jukajärven ampuma-alueen merkinnässä. Ampuma-alueen pinta-ala on noin 1465 ha ja ympärysmitta 17 km. Nauhan koko-naiskulutusmäärä on suunnilleen kilometri. Metsähallituksen mailla nauhoissa käytetään kuitupohjaista materiaalia. Jukajärven karhut ilmaisivat nauhoista mielipiteensä. RAJAMME VARTIJAT 13


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above