Page 17

Rajamme Vartijat 3-2016

Rajajärjestyssopimus Vuonna 1960 solmitun rajajärjestyssopi-muksen mukaisesti Suomen ja Venäjän, silloisen Neuvostoliiton, rajaviranomai-set suorittavat yhteisen rajamerkkien valvontatarkastuksen maarajalla heinä-kuussa rajavaltuutettujen tarkemmin sopimana ajankohtana. Rajamerkkien tarkastuksen lisäksi yhteiseen valvonta-tarkastukseen sisältyy myös raja-aukon leveyden ja puhtauden tarkastaminen. Kainuun rajavartiostossa ennen vuotta 2011 rajanvalvontatarkastuksen suorittivat Suomen ja Venäjän osapuolien asettamat kolmen tai neljän henkilön partiot. Kahdeksaan osuuteen jaettu rajaosuus tarkastettiin samanaikaisesti. Näin koko raja tarkastettiin kävellen kolmena päi-vänä. Kolmen päivän tarkastuksen järjestely huoltohenkilöstöineen sitoi suhteettoman paljon resursseja keskellä kiivainta loma-kautta. Järjestelyt muuttuivat Kainuun ja Kalevalan rajavaltuutetut sopi-vat v. 2011 tarkastusjärjestelyjen muutta-misesta. Seuraavana vuonna uutta järjes-telyä kokeiltiin ensi kerran. Olennaista oli kävelyjen vähentäminen ja tekniikan hyö-dyntäminen. Muutoksen jälkeen yhteisessä valvon-tatarkastuksessa on noudatettu seuraavia periaatteita: • koko rajaosuus tarkastetaan helikop-terilla kolmessa osassa, yleensä raja-valtuutetut ovat tarkastaneet yhden osuuden vuorovuosin suomalaisella ja venäläisellä helikopterilla • kävellen yksipäiväiset tarkastukset kah-den tai kolmen henkilön partioin kah-dessa osassa • partioille varataan työsuunnittelussa riittävästi aikaa työskentelyyn valta-kunnan rajalla siten, että yksipäiväisissä tarkastuksissa tarkastetaan kolmasosa osuudesta niin, että koko osuus tulee tarkastetuksi kokonaan kolmen vuoden aikana. Tarkastettavia osuuksia on kah-deksan. • partiot tarkastavat ainakin raja-aukon ja rajamerkkien kunnon tapaamispaikkojen ja muiden rajan yli johtavien tieurien lähialueilta sekä muilta partioiden johta-jien yhteisesti tapaamisen alussa päättä-miltä kohteilta tai rajaosuuksilta • vaikeakulkuiset maaston kohdat voidaan kiertää helpoimmin kuljettavaa reittiä. Suomen osapuoli antaa ajoneuvot tar-kastuspartioiden käyttöön. • helikopterilla suoritetussa tarkastuksessa toimenpiteitä vaativat kohteet ja esimer-kiksi rajan kunnostustöiden yhteydessä kunnostetut kohteet tarkastetaan jalka-partioin Helikopteritarkastus jännitti Tänä vuonna helikopteritarkastuksen on-nistumista jännitettiin poikkeuksellisen pitkään. Sääoloista johtuva lentopäivä ja ensimmäisen varapäivä peruuntuivat. Toinen varapäivä mahdollisti kuitenkin lentämisen, ja tarkastus helikopterilla suo-ritettiin. Vartiolentolaivueen Rovaniemen tukikohdan Koala teki tarkastuksen, jolloin oli mahdollisuus ylittää valtakunnan raja vähäisesti. - Helikopteritarkastuksessa halutaan saada yhteinen tilannekuva rajan- ja raja-merkkien kunnosta. Tarvittaessa jalkapar-tiot tarkastavat ja korjaavat mahdolliset puutteet, esimerkiksi raja-aukolle kaatuneet puut, Suomen puolen helikopteripartion johtaja kapteeni Juha Romppanen totesi. Tarkastus jalkapartioin Tarkastettava osuus 1 (rajamerkki IV/75- IV/113) kuului aiemmin Venäjän puolelta Alakurtin rajavaltuutettuorganisaation alaisuuteen. Vuonna 2014 rajavaltuutettujen sauma siirtyi rajamerkille IV/113. Se on myös Lapin ja Kainuun rajavartiostojen toiminnallinen raja. Helikopteritarkastuksessa ei ilmennyt 1. osuudella puutteita, joten tälle vuodelle partion johtajat kapt Jyrki Säkkinen ja kapt Vadim Obydjonov valitsivat tar-kastettavan osuuden Liikasenvaaran tien päästä rm IV/104:ltä Oulankajoen rantaan rm:lle IV/92. Alue on luonnonkaunista Oulankajoen laaksomaisemaa. Huomattavat maaston korkeuserot irrottivat muutaman ylimää-räisen hikipisaran partioijien selkänahasta. Rajaosuuden rajamerkkien ja raja-aukon todettiin olevan rajajärjestyssopimuksen ja rajankuvauspöytäkirjojen mukaisessa kun-nossa. - Yhden päivän jalkaisin suoritettava tarkastus on tarpeellista paikallisten toimi-joiden yhteistyön kannalta, jotta pystymme vaihtamaan ajatuksia myös yhteisen rajan kunnossapidosta ja rajojen valvonnasta, Suomen puolen partionjohtaja kapt Säkki-nen sanoi. RAJAMME VARTIJAT 17


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above