Page 25

Rajamme Vartijat 3-2016

Koiranohjaaja Maksimainen ja rajakoira Fani ovat hyvä esimerkki kiinteästä työparista. Kuva: Marko Parviainen yöpyivät niissä, sillä jonkun täytyi olla jat-kuvasti vartiossa. Sittemmin rajataktiikan muuttuessa ja teknisen valvonnan ja liik-kuvuuden tähystystornia on tarvittu vähän. Ilomantsin alueella valvontatorneja on satunnaisessa käytössä enää kaksi, ja niistä-kin ollaan luopumassa. Kaukana ovat 1900- luvun puolivälin ajat, kun rajavartijat kipusi-vat honkien latvuksiin rakennetuille pienille tähystyslavoille suorittamaan valvontaa, Parviainen ja Maksimainen intoutuvat par-tioidessa muistelemaan. Turvana kaikissa oloissa Työvuoron päätteeksi partio palaa takai-sin Ilomantsin rajavartioasemalle ja mie-het toimistopöytiensä ääreen. Kuljettaja pesee partioauton, jos se on päivän aikana likaantunut. Henkilökohtainen varustus ja radio palautetaan niille osoitettuun lu-kittuun tilaan, ja partionjohtaja huolehtii päivän havaintojen kirjaamisesta Rasti-järjestelmään. Ylös merkataan kaikki raja-alueella havait-tu toiminta, ja myös puiden kaatumiset rajalinjan yli - erään-laiset rajatapahtu-mat nekin. Vastuu havaintojen kirjaami-sesta järjestelmään on partionjohtajalla, mutta myös muilla on päivittäisiä toi-mistotöitä, joihin aika ei tahdo aina riittää. - Muutaman viikon kesäloman jäl-keen sähköpostissa odottaa arviolta sa-takunta viestiä, joista täytyy perata vain arkityön kannalta oleellisin, Parviainen selittää. Harva rajavartija voisikaan kuvitella itseään pysyvästi toimistotehtäviin. Työtehtävien moni-p u o l i s t u m i s e s t a huolimatta luon-nonläheisyys on Ilomantsin alueella toimi 80-luvulla kah-deksan vartioasemaa ja 90-luvullakin vielä puolenkymmentä. Vuoden 2010 alusta toi-minta keskitettiin Ilomantsin kuntakeskuk-sen rajavartioasemalle. RVL on näkyvä osa kylätoimintaa, sillä hyvät välit paikalliseen väestöön ovat merkitykselliset rajavartijoi-den arkityön kannalta. Vaikka rajavyöhyk-keen pysyvä asutus Ilomantsissa voidaan nykyään laskea yhden käden sormilla, ovat laajemman rajaseudun asukkaat ja mökki-läiset usein hyödyllisiä ylimääräisiä silmä-pareja: seutu on heille tuttua ja epäilyttä-vistä havainnoista ilmoitetaan paikalliselle rajavartioasemalle tai tutulle rajamiehelle. Partiotoiminnan salliessa partio ja uusi par-tioauto kiertävät erilaisissa tapahtumissa rajaturvallisuutta esittelemässä. Koiratoi-mintanäytökset kiinnostavat koululaisia ja leiriläisiä. Kaikkia esittelypyyntöjä ei kui-tenkaan voida toteuttaa, sillä rajarauhan turvaaminen on ensisijaista kaikissa tilan-teissa. Kokonaisuudessaan tämän päivän raja-vartiomiehen työ on pitkälti ennakointia ja varautumista sekä kattavan tilanneku-van ja jatkuvan valmiuden ylläpitoa. Esim. ilmoitusvelvollisuus säilyy myös vapaalla ollessa, jos normaalista poikkeavaa toimin-taa havaitaan. Viranomaisyhteistyön ja teknologian kehittymisen myötä toimenkuvan laajuus edellyttää nykyisellään monenkirjavaa tie-totaitoa, siinä missä "ennenpä piäs ku osas hiihtee". Tämä vanh rvja Parviaisen kärjis-tetyn vitsikäs kommentti havainnollistaa muutosta melko osuvalla tavalla. Työn kovimman ytimen ei lopulta nähdä muuttuneen merkittävästi viime vuosikym-meninä: rajojen valvonnan perussisältö on hyvin samanlaista kuin parikymmentä vuotta sitten, joskin liikkumista tehostavaa kalustoa on nyt enemmän ja erilaiset kiin-teät ja siirrettävät tekniset valvontajärjes-telmät tukevat työskentelyä. Palvelusvuosien kertyessä rajaseutu on tullut miehille tutuksi. Vaikka itärajamme kuvastaakin kahden verrattain erilaisen kulttuurin kosketuspintaa, on rajaan liittyvä mystiikka karissut vuosien myötä. Parikym-mentä vuotta samoja metsiä samoiltua voikin rennosti todeta, että ”mehtä se on samalla tavalla toisellakkii puolen”. yhä niitä merkittävimpiä syitä rajavartijan ammattiin hakeutumiseen. Luontoäidin näyttäessä parastaan voi rajamies tuntea olevansa kutsumusammatissa. Usein vapaa-aikakin kuluu luonnossa liikkuen ja vaikkapa metsästäen tai kalastaen. Etuna nähdään myös mahdollisuus ylläpitää fyysistä kuntoa työajan puitteissa – nykyajan partiot tosin viettävät suhteellisen paljon aikaa autossa istuen. Mitä RVL:n tunnuslause "Turvana kaikissa oloissa" merkitsee rajamiehille jokapäiväi-sessä työssään? "Ollaan viranomaisten moniottelijoita", Maksimainen tokaisee yli 30 vuoden palve-luskokemuksen turvin. Rajavartijat todella tuovat turvaa hyvin monenlaisissa oloissa varsinkin harvaan asutulla rajaseudulla. Sen asukkaat ovatkin ilmaisseet huolensa ja kokemansa lisääntyvän turvattomuuden tunteen, kun vartioasemia lakkautetaan. RAJAMME VARTIJAT 25


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above