Page 27

Rajamme Vartijat 3-2016

Ajankohtaista Nimityksiä ja ylennyksiä Rajavartiolaitoksessa Pohjois-Karjalan rajavartiosto Rajavartiolaitoksen päällikkö määräsi eversti Vesa Blomqvistin Poh-jois- Karjalan rajavartioston komentajaksi 1.7.2016 lukien. Edellisessä tehtävässään Blomqvist toimi Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston apulaisosastopäällikkönä. Pohjois-Karjalan rajavartioston komentajana 1.1.2012 alkaen toimi-nut eversti Olli Lampinen siirtyi samalla päivämäärällä Rajavartiolai-toksen esikuntaan. Lapin rajavartiosto Everstiluutnantti Jyrki Ojala aloitti Lapin rajavartioston apulaisko-mentajana 1.9.2016. Ojala siirtyi Lapin rajavartiostoon Rajavartiolai-toksen esikunnasta Helsingistä rajaturvallisuusasiantuntijan tehtä-västä. Suomenlahden merivartiosto Komentajakapteeni Jani Järäinen aloitti Suomenlahden merivartios-tossa apulaiskomentajana 1.9.2016. Hän siirtyi tehtävään RVL:n raja- ja meriosaston rajaturvallisuusasiantuntijan tehtävästä. Vartiolentolaivue Komentaja Ismo Siikaluoma aloitti Vartiolentolaivueen apulais-komentajana 1.9.2016. Aiemmin hän toimi Suomenlahden meri-vartioston apulaiskomentajana. VLLV:n aiempi apulaiskomentaja, komentaja Matti Lallukka siir-tyi Rajavartiolaitoksen esikuntaan rikostorjuntayksikön päälliköksi. Länsi-Suomen merivartiosto Länsi-Suomen merivartioston uutena apulaiskomentajana aloitti komentajakapteeni Kalle Osola 1.7.2016. Hän toimi aiemmassa tehtävässään Länsi-Suomen merivartioston esikunnassa meritoi-miston päällikkönä. LSMV:n aiempi apulaiskomentaja, komentaja Tomi Kivenjuuri siirtyi Rajavartiolaitoksen esikuntaan rajaturvallisuusasiantuntijan tehtäviin. Rajavartiolaitoksen esikunta Everstiluutnantti Tuomas Laosmaa aloitti 1.9.2016 RVLE:ssa ra-jatarkastusyksikön päällikön tehtävässä. Ennen tätä tehtävää hän työskenteli Raja- ja merivartiokoulun apulaisjohtajana. Evl Jussi Sainio aloitti 1.9. RVLE:ssa raja- ja meriosastolla. Jussi Sainio siirtyi nykyisiin tehtäviinsä LR:n apulaiskomentajan tehtä-vistä. Raja- ja merivartiokoulu Everstiluutnantti Hannu Kärhä aloitti Raja- ja merivartiokoulun apulaisjohtajana 1.9.2016. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi rikostorjuntayksikön päällikkönä RVLE:ssa. Mika Albertsson sai 1. luokan Vapaudenmitalin Museomestari Mika Albertssonille Raja- ja merivartiokoulun esikun-nasta luovutettiin 1. luokan Vapaudenmitali 4.6.2016 Säätytalolla Hel-singissä. Albertsson on johtanut vuosia sotavainajien etsintäryhmää ja Rajamuseota Imatralla. Mitalin myöntämisperusteiden mukaan hän on vaalinut ansiokkaasti sotaveteraanien perintöä ja tehnyt palkittua ja tunnustettua työtä sotamuseoihin luettavan Rajamuseon hoitajana ja kehittäjänä. Vapaudenristin kunniamerkki voidaan antaa henkilöille, jotka ovat toimineet ansiokkaasti Puolustusvoimien, maanpuolustuksen ja etenkin vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja Suomen turvallisuusaseman hyväksi. Rajavartioristien ja Merivartioristien myöntäminen Erityisistä ansioista Rajavartiolaitoksen perinne- ja kiltatyön hy-väksi Rajavartioristi myönnettiin seuraaville henkilöille sodanajan rajajoukkojen veteraanitapaamisessa Immolassa 12.8.2016: majuri evp Juhani Matero, kapteeni evp Matti Syrjänen, kapt evp Seppo Kärnä, ylikonstaapeli Harri Kylliäinen ja maj Sami Mattila Erityisistä ansioista RVL:n perinne- ja kiltatyön hyväksi myön-nettiin Merivartioristit seuraaville henkilöille: komentaja evp Mikko Ruutu, yliluutnantti evp Pertti Pettersson ja ylimerivartija evp Reino Kaonpää Eversti Vesa Blomqvist on toiminut Pohjois- Karjalan rajavartioston komentajana viime heinäkuusta alkaen. Kuva: Marjo Peni RAJAMME VARTIJAT 27


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above