Page 3

Rajamme Vartijat 3-2016

Pääkirjoitus Teemana rajavartiostot 1990-luvun alussa, vain muutama vuosikymmen sitten, rajavar-tiostot olivat kovin erinäköisiä kuin nykyisin. Organisaatiot, toimi-pisteet ja tehtävät ovat muuttuneet. Henkilöstön käytön painotus on siirtynyt lännestä itään ja pohjoisesta etelään. Tekniikka ja ka-lusto ovat kehittyneet ja lisääntyneet. Valtakunnan raja on säilynyt paikallaan, mutta naapuri itärajan takana on vaihtanut nimeään. Rajasta on tullut myös Euroopan unionin ulko- tai sisärajaa. Rajavartiosto oli vahva organisaatio, joka kykeni itsenäisesti suo-riutumaan rauhan ja sodan ajan tehtävistä. Eipä ollut sellaista huoltolajia, mistä rajavartioston huoltomiehet eivät olisi itse sel-vinneet. Oli puuseppää, autonasentajaa ja suutaria, viestimiestä, aseseppää ja työllisyysvaroin palkattua "pihaukkoa". Teknisesti edistyneimmät rakentelivat rajalle erilaisia valvonta- ja ilmaisin-järjestelmiä, jotka perustuivat paristoihin, kuparilankaan ja kinofil-mikameroihin. Operatiivinen johtaminen ja tilanteesta raportointi tapahtui aina viiveellä; kaikki laitteet olivat analogisia ja partiora-dioiden kuuluvuus rajoittui vartioaseman pihapiiriin. Rajavartioasemia oli nykyiseen verrattuna kolminkertainen mää-rä, mutta ajoneuvoja murto-osa nykyisestä. Liikkuminen tapahtui lihasvoimin ja pitkissä partioissa oli tavallista yöpyä partiomajoil-la. Jokaisessa rajavartiostossa annettiin varusmieskoulutusta ja aliupseereiksi koulutettavat koottiin yhteiselle aliupseerikurssille Rajakouluun Imatralle. Rajavartiostojen kansainvälinen yhteistyö tarkoitti pääosin naapurimaita. Itärajan suurimmilla (jotka tuolloin olivat nykyisiin matkustajamääriin verrattuna kovin pieniä) kan-sainvälisillä rajanylityspaikoilla passintarkastus oli poliisin vastuul-la. 1990-luvun alussa alkanut lainsäädännön ja sitä kautta tehtävä-kentän laajentuminen ovat muokanneet rajavartiostoja sellaisiksi kuin ne ovat tänään. Tehtävien monipuolistuessa ovat taloudelliset resurssit kaventuneet. Valvonnassa tukeudutaan entistä enemmän teknisiin apuvälineisiin. Kehittyneet johtamisjärjestelmät ja pa-rantunut liikkuvuus mahdollistavat henkilöstön tehokkaamman johtamisen ja käytön. Organisaatiot ovat matalampia ja virtavii-vaisempia, ja tukitoimintoja on keskitetty valtakunnallisesti johde-tuiksi kokonaisuuksiksi. Rajavartiostoissa keskitytään päätehtäviin. Harventuneesta toimipaikkaverkostosta huolimatta rajavartiostot ovat säilyttäneet roolinsa harvaan asuttujen alueiden asukkaiden ja matkailijoiden tukena ja turvana muiden viranomaisten kes-kittäessä toimintaansa kunta- ja muihin keskuksiin. Rajaseudun asukkaiden valppaus ja aktiivisuus ovat puolestaan korvaamatto-man arvokkaita rajavartiostoille. Rajavartiostojen rooli sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden rajapin-nassa on kasvanut ja kasvaa edelleen. Laittoman maahantulon valtavasta potentiaalista olemme kuluneen vuoden aikana saaneet kokemuksia. Hybridiuhkat, terrorismi ja vierastaistelijat ovat uu-sia konkreettisia uhkia, joihin varaudutaan sekä EU- ja kansallisen lainsäädännön että operatiivisen toiminnan kehittämisellä. Suo-men turvallisuusympäristön heikkeneminen ja toisaalta rajaturval-lisuuden ylläpitoa tukevan tekniikan kehittyminen takaavat, että muutos on jatkuvaa. Toivotan Rajamme Vartijat -lehden lukijoille hyvää loppuvuotta ja antoisia lukuhetkiä teemanumeron parissa. Kimmo Elomaa eversti, raja- ja meriosaston apulaisosastopäällikkö palvellut Kainuun ja Kaakkois-Suomen rajavartiostoissa ISSN:n 0483-9080 RV 3/16 on ilmestynyt lokakuussa. Toimitus: kustantaja Rajavartiolaitos Päätoimittaja viestintäpäällikkö Päivi Kaasinen, puh. 0295 421 331, e-mail: paivi.kaasinen@raja.fi Toimitussihteeri Marja Naapuri, puh. 0295 421 334, e-mail: marja.naapuri@raja.fi Postiosoite: Rajamme Vartijat, PL 3, 00131 • Toimituksen käyntiosoite Vilhonvuorenkatu 6, 00500 Helsinki Käännökset: Multiprint Oy/Multidoc ja Semantix Finland Oy Rajamme Vartijoiden aineiston e-mail: rajammevartijat@raja.fi • Taitto: Kopio Niini Oy • Paino: Kopio Niini Oy Tilaukset, niiden peruutukset ja osoitteenmuutokset kirjallisina: Terhi Ruuskanen, Kopio Niini Oy, Höyläämötie 2, 00380 HELSINKI, e-mail: palvelu@kopioniini.fi Kansikuva: Koirapartiossa liikutaan tavallisesti kahden, kuva: Marko Parviainen Takakansi: Ruska-aika Saariselällä, kuva: VLLV RAJAMME VARTIJAT 3


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above