Page 34

Rajamme Vartijat 3-2016

Rajatalon metroaseman puoleinen pääty valmistui vuonna 1962 vakuutusyhtiö Kan-san pääkonttoriksi. Rakennus oli aikanaan tunnettu myös Ilmatieteen laitoksen hoita-masta säätornista, joka ennusti säätilaa 12 tuntia eteenpäin keltaisen ja vihreän neon-putken avulla. Arkkitehtuuritoimisto Pauli Halosen suunnittelemassa 1980-luvulla rakenne-tussa laajennusosassa taas näkyy aika-kauden tyypillinen julkisivuratkaisu, jossa sandwich-elementit on pinnoitettu klinkke-rilaatoituksella. Rajatalon kiinteistökokonai-suudessa toimi aiemmin Suomen Akatemia. Asiantuntijaorganisaation pakattua tavarat rakennus oli jonkin aikaa tyhjillään ennen RVL:n organisoimaa tilauudistusta. Rakennuksessa uusittiin kaikki rakenteet kantavia rakenteita lukuun ottamatta. Talo-teknisessä peruskorjauksessa talotekniikka päivitettiin nykyvaatimusten mukaiseksi ja jokaisen kerrokseen toteutettiin tilaratkai-sut käyttäjien tarpeita huomioiden. RVLE:ssa, joka toimii myös sisäminis-teriön rajavartio-osastona, on aina kiin-nitetty erityistä huomiota turvallisuu-teen. Rajatalon kiinteistökokonaisuuden peruskorjauksessa pyrittiin vastaamaan aiempaa monipuolisemmin tämän päivän turvallisuusuhkiin ja kulunvalvontahaas-teisiin. – Peruslähtökohta on ollut alusta asti se, ettei Rajatalon syövereissä kulkisi yksikään ulkopuolinen henkilö missään olosuhteissa. Turvallisuusvyöhykkeiden jaottelun mukaan talon oma väki on myös kategorisoitu kulunvalvonnallisesti liikkumaan vain siellä, missä työtehtävät edellyttävät niin tapah-tuvan, teknillisen osaston apulaisosasto-päällikkö kommodori Risto Jääskeläinen sanoo. Saman katon alla Rajatalon käytävät ja toimistohuoneet täyttyvät aamuvarhain virkapukuisista upseereista, siviilityöntekijöistä ja kenttä-asuisista virkamiehistä. Kokouskäytävällä taas vilisee puolelta päivin, kun virkamiehet suuntaavat nauttimaan samassa raken-nuksessa toimivan Lunch33 -lounaspaikan noutopöydän antimia. Rajatalossa työsken-telee yhteensä yli 200 virkamiestä eri osas-toilla ja SLMV:ssa. Esikuntien lisäksi Rajatalossa ovat SLMV:n analyysiyksikkö ja valmiusjoukkue sekä varastotoiminnot. Lisäksi Katajano-kalla sijaitseva Helsingin meripelastusloh-kokeskus muuttaa Rajataloon veneilyse-songin jälkeen vuoden 2016 lopulla. RVL:n pääkaupunkiseudun toimitilojen keskittäminen mahdollistaa kustannushyö-tyjen saavuttamisen ja SLMV:n meripelas-tuksen lohkokeskuksen (MRSC) ja Liikenne-viraston meriliikennekeskuksen tehokkaan yhteistyön jatkumisen. – Toimintojen keskittäminen lisää tehok-kuutta ja parantaa turvallisuutta. Rajata-lossa turvaluokiteltuja asioita voidaan käsi-tellä sääntöjen mukaisesti, esikuntayksikön päällikkö everstiluutnantti Pasi Marttinen painottaa. Uudenlaiset työympäristömallit Rajatalon tilan käyttämisen konsepti pyrkii häivyttämään ja rikkomaan totuttuja kon- Kiinteistön aulan tammiviiluinen karhunpäälogo toivottaa vieraat ja työntekijät tervetulleeksi Rajataloon. Green Lease -sertifikaatin mukaan Rajatalossa on kiinnitetty huomiota työntekijöiden hyvinvointiin ja työergonomiaan. 34 RAJAMME VARTIJAT


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above