Page 35

Rajamme Vartijat 3-2016

ventioita työn tekemisessä. Suunnittelu-vaiheessa mietittiin, kuinka nostaa tilojen käyttöastetta monipuolistamalla niiden käyttöä ennakkoluulottomasti. – Perinteisten toimistoratkaisujen lisäksi Rajatalosta löytyy monitoimitiloja ja väliai-kaiseen työskentelyyn tarkoitettuja työpis-teitä, joissa työn liikkuvuus ja joustavuus korostuvat, Jääskeläinen kertoo. Tulevaisuuden työympäristössä eri toi-minnot sulautuvat saumattomasti yhteen. Rajataloon onkin luotu hajautettua työs-kentelyä tukevia tilaratkaisuja, jotka hel-pottavat lisätyövoiman käyttöä erilaisissa projektitehtävissä. – Hankkeen toiminnallinen päätavoite oli saavuttaa tasapaino monitoimitilojen ja turvaluokitellun aineiston käsittelyyn sopi-vien tilojen välillä, sillä kaikkia asioita ei voi käsitellä yhteiskäyttötiloissa, Jääskeläinen tarkentaa. "Meidän näköisemme tila" Vilhonvuorenkadulla RVL:n toimintaa ku-vaavat näyteikkunapinta-alaa somistavat Rajatalon aulassa ovat eversti Uusikartano, majuri Leeve, prikaatikenraali Mattsson, lippueamiraali Hassinen, kontra-amiraali Junttila, varatuomari Virtanen ja everstiluutnantti Kolehmainen. Rajatalossa tavattiin Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien henkilöstöjohdon tapaaminen jär-jestettiin keskiviikkona 10. elokuuta Rajatalossa. Tapaamisessa käsiteltiin ajankohtaisia henkilöstöalan asioita ja suunniteltiin tulevia yhteistyöku-vioita. Rajatalossa ensi kertaa vieraileville PV:n edustajille tarjoutui myös mahdollisuus tutustua Rajavartiolaitoksen esikunnan uusiin toimitiloihin. Tapaamiseen osallistuivat Rajavartiolaitoksen esikunnan henkilöstö-osastolta osastopäällikkö lippueamiraali Markku Hassinen, apulaisosas-topäällikkö eversti Juha Uusikartano ja yksikön päällikkö everstiluutnantti Jarkko Kolehmainen. PV:sta mukana olivat henkilöstöpäällikkö kontra-amiraali Timo Junttila, komentopäällikkö prikaatikenraali Kim Mattsson, henkilöstöosaston sotilastoimialan johtaja majuri Sami Leeve ja palvelus-suhdesektorin johtaja varatuomari Kati Virtanen. Green Lease -sertifikaatti: • Rajatalon toimitilakonsepti pyrkii lisää-mään tilojen turvallisuutta ja monikäyt-töisyyttä. • Rajatalo-hankkeen kantava teema on energiatehokkuus • Sertifikaatti tukee kestävää kehitystä, lisää tuotavuutta ja saavuttaa kustan-nussäästöjä sekä kasvattaa työpaikan hyvinvointia. • Keskeinen sijainti Sörnäisten metroase-man liepeillä osoitteessa Vilhonvuoren-katu 6, 00500 Helsinki TEKSTI JA KUVA: HENNI PURTONEN kaareviksi veistetyt valokuvataulut. Sama muotokieli ja harmoninen värimaailma toistuu talon sisustuksessa. Kokoushuonei-den nimet kuten Hanko, Märket, Virmajär-vi tai Korvatunturi luovat tarinaa Suomen rajoista maantieteellisten paikannimien mukaan. – Rajatalo-hankkeen päätavoite oli toteuttaa energiatehokkaita ratkaisuja hyödyntäen peruskorjaus, jonka lopputulos on RVL:lle sopivat toimitilat. Sisustuksessa pyrimme välttämään perinteistä virasto-tunnelmaa ja luomaan meidän näköisemme tilakokonaisuuden, Marttinen kuvailee. RAJAMME VARTIJAT 35


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above