Page 4

Rajamme Vartijat 3-2016

Pääkirjoitus Gränsbevakningssektionerna som tema Bara för ett par decennier sedan i början av 1990-talet såg gränsbe-vakningssektionerna mycket annorlunda ut än idag. Organisationer, enheter och uppgifter har förändrats. Tyngdpunkten i användningen av personal har flyttats från väst till öst och från norr till söder. Tekniken och materielen har utvecklats och ökats. Riksgränsen har inte förflyttat sig men grannen bakom den östra gränsen har bytt namn. Gränsen har dessutom blivit Europeiska unionens yttre eller inre gräns. Gränsbevakningssektionerna var starka organisationer som självstän-digt kunde klara av fredstida och krigstida uppgifter. Det fanns inget servicebehov som gränsbevakningssektionens servicemän inte själva hade kunnat åtgärda. Det fanns snickare, bilmontörer och skomakare, signalister, vapensmeder och ”gårdskarlar” som anställdes med syssel-sättningsmedel. De tekniskt mest avancerade byggde upp olika slags övervaknings- och detektorsystem av batterier, koppartråd och småbildskameror vid gränsen. Den operativa ledningen och rapporteringen om situationer skedde alltid med fördröjning; alla apparater var analoga och patrull-radioapparater kunde höras endast på bevakningsstationens gård. Jäm-fört med idag fanns det tre gånger så många gränsbevakningsstationer men antalet fordon var en bråkdel av dagens antal. Man rörde på sig med muskelkraft och under långa patruller var det vanligt att övernatta i patrullstugor. Beväringar utbildades vid samtliga gränsbevakningssektioner. De som utbildades till underofficerare samlades till en gemensam kurs för under-officerare vid Gränsskolan i Imatra. Med internationellt samarbete mel-lan gränsbevakningssektioner avsågs närmast grannländerna. Ansvarig för passkontrollen vid de största internationella gränsövergångsställena vid den östra gränsen (som dock var mycket små jämfört med dagens inresandemängder) var polisen. Lagstiftningsreformen som inleddes i början av 1990-talet och ett allt bredare uppgiftsfält som detta fört med sig har format gränsbevak-ningssektionerna till det de är i dag. I takt med att uppgifterna har blivit mångsidigare har resurserna minskat. Vid övervakningen förlitar man sig allt mer på tekniska hjälpmedel. Avancerade ledningssystem och bättre rörlighet möjliggör en effektivare ledning och användning av personalen. Organisationerna är lägre och enklare. Stödfunktioner har fokuserats och samlats som helheter som leds på riksnivå. Gränsbevakningssektio-nerna fokuserar på sina huvuduppgifter. Trots ett glesare enhetsnätverk har gränsbevakningssektionerna beva-rat sin roll som stöd för invånare och resenärer inom glest bebyggda områden medan de övriga myndigheterna har fokuserat sin verksamhet till kommun- och andra centrum. Invånarnas vaksamhet och aktivitet i gränstrakterna är i sin tur oersättligt värdefullt för gränsbevaknings-sektionerna. Gränsbevakningssektionernas roll vid gränsytan mellan den interna och den externa säkerheten har ökat och ökar. Under året som gått har vi fått erfarenhet av den enorma potentialen som döljer sig i olagliga inre-sor. Hybridhot, terrorism och utländska krigare är nya konkreta hot som man förbereder sig för genom att utveckla lagstiftningen på EU-nivå och den nationella lagstiftningen samt den operativa verksamheten. En försvagad säkerhetsmiljö i Finland och å andra sidan utvecklingen av teknik som stödjer upprätthållandet av gränssäkerheten ser till en ständig förändring. Jag önskar läsarna av tidskriften Rajamme Vartijat ett fortsatt trevligt år och givande lässtunder med temanumret! Kimmo Elomaa överste, vice avdelningschef för gräns- och sjöavdelningen – tjänstgjort vid Kajanalands och Sydöstra Finlands gränsbevaknings-sektioner Border Guard Districts as a theme In the early 1990s, only a few decades ago, Border Guard Districts looked a lot different from the way they do today. Their organisations, offices and duties have changed. The focus of personnel use has moved from the west to the east and from the north to the south. The technology and fleet have developed and increased. The national border has re-mained in place, but the eastern neighbour has changed its name. The border has also become either the external or internal border of the Eu-ropean Union. The Border Guard Districts was a strong organisation that was capable of independently handling its peacetime and wartime duties. There was no kind of maintenance that the Border Guard Districts maintenance men could not handle themselves. There were carpenters, car mechanics and cobblers, signallers, armourers, and yard workers hired with employ-ment subsidies. Those who were technologically more advanced built various sur-veillance and detection systems based on batteries, copper wire and 35 mm cameras. Operative leadership and situation reports were always delayed; all equipment was analogue, and the range of the patrol radios was limited to the immediate vicinity of the patrol station. The number of Border Guard Districts stations was triple that of today, but there was only a fraction of vehicles available compared with the present day. Transport was on foot, and during long patrols, spending the night in a patrol cabin was commonplace. Conscript training was given in each Border Guard Districts district. Those who were to be trained as non-commissioned officers were sent to a joint NCO course at the Border Academy in Imatra. International Border Guard Districts co-operation mainly referred to the neighbour-ing countries. At the largest international border crossing points on the eastern border (so very small compared with the number of travellers today), the Police handled the passport inspections. The extension of the legislation and the resulting expansion of the scope of the duties have moulded the Border Guard Districts into their current form. As the duties have become more expansive, the financial resources have dwindled. Surveillance depends increasingly on technical equipment. The developed management systems and improved mobility enable more efficient management and use of the personnel. The organisations are flatter and more streamlined. Support functions have been centralised into nationally controlled entities. The Border Guard Districts concentrate on their core duties. Regardless of the decrease in the number of stations, the Border Guard Districts have retained their role as the providers of support and safety to the residents of and travellers in scarcely populated areas, while the other authorities have concentrated their operations in municipal and other population centres. The vigilance and activity of the residents in border regions, in turn, are immeasurably valuable to the Border Guard Districts. The role of the Border Guard Districts at the interface of internal and external security has increased and will continue to do so. We have experienced the immense potential of illegal immigration over the last twelve months. Hybrid threats, terrorism and foreign fighters are new, concrete threats for which preparations are made through the develop-ment of the legislation of both the EU and the Member States, as well as the development of the operational activities. The deterioration of Finland's security environment and, on the other hand, the development of technology supporting the maintenance of border security will guarantee that change will be constant. To the readers of the Rajamme Vartijat magazine, I wish a happy rest of the year and fruitful moments reading this themed issue! Kimmo Elomaa Colonel, Deputy Head of the Border and Coast Guard Division - served in the Kainuu and Southeast Finland Border Guard Districts 4 RAJAMME VARTIJAT


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above