Page 42

Rajamme Vartijat 3-2016

Mikä ilma? Sateen ja puuskaisen tuulen riepotellessa lentoaseman eteen pystytetyn teltan pres-sua lentäjät kokoontuvat lentonäytöstoi-mistoon seuraamaan lähituntien sää- ja tuuliennusteita. – Kovan tuulen takia lentämisen suuntaa saattaa joutua muuttamaan. Sääolosuhteet vaikuttavat kuitenkin kovilla nopeuksilla lentävän hävittäjäluokan koneisiin enem-män kuin helikoptereihin, Paiho sanoo. Tanssia ja lentämistä Malmin lentonäytös jäänee tänä syksynä eläkkeelle siirtyvän Paihon pitkän helikop-terilentäjäuran viimeiseksi esityslennoksi. Rajavartiolaitoksen lentoturvallisuuspääl-likkönä toiminut Paiho kertoo, että Koala-kopterin esityskoreografia syntyi lentäjä, koreografi Sami Saikkosen ideoista lou-nastauolla. – Kysyin Malmin lentoaseman kahvilassa Saikkoselta apua näytöskoreografian suun-nitteluun, ja hän innostui heti. Saikkonen visualisoi kopterin liikettä puhelimellaan ja nimesi liikkeitä tanssitermein. Kirjoitin koreografialuonnoksen serviettiin, Paiho kertoo. Lentotoiminta väistyy Erityisesti kevyttä lentoliikennettä palvellut Malmin lentoasema on listattu Euroopan seitsemän uhanalaisimman kulttuuripe-rintökohteen joukkoon vuoden 2016 ver-tailussa1. Helsingin kaupunki on kuiten-kin suunnitellut rakennuttavansa Malmin lentokentän alueelle asuntoja 2020-luvun alussa. Valtion omistama lentokenttäope-raattori Finavia ja Helsingin kaupunki sopi-vat, että kenttäalue rakennuksineen siirtyy kaupungin omistukseen vuoden 2016 lo-pussa. Valtioneuvosto päätti valtion toimintojen lakkauttamisesta Helsinki-Malmin lento-asemalla sopiessaan valtion budjettikehyk-sistä ja julkisen talouden suunnitelmasta maaliskuussa 2014. RVL:n osalta edellytys oli korvaavan tuki-kohdan rakennuttaminen Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Tämä mahdollistui, kun Hel-sinkiin valittiin sama Super Puma -kopteri-tyyppi, jota käytettiin jo Turussa. – Malmin toimintojen jatkumisen epä-varmuus ja keskustelut rakennuttaja Finavian kanssa osoittivat, että uudisraken-taminen Helsinki-Vantaalle on toiminto-jen kehittämisen kannalta tärkeää, VLLV:n apulaiskomentaja Matti Lallukka kertoi elokuussa. Uusi tukikohta Helsinki-Vantaalle Toiminta uusissa tiloissa alkaa suunnitel-mien mukaan maaliskuussa 2017. Suurin muutos on korjaamotasoisen huollon ja hallinnollisen toiminnan keskittäminen Helsinki-Vantaalle. VLL V:n uusi tukikohta rakennetaan Hel-sinki- Vantaan lentokentälle kiitotie 15/33 varrelle osoitteeseen Tullimiehentie 16. Turun ja Rovaniemen tukikohdat jäävät päivystävän operatiivisen toiminnan kes-kuksiksi. – Toimintojen keskittämisen myötä sisäi-sen yhteistyön ja vuorovaikutuksen edelly-tykset paranevat. Hallintoa on laihdutettu, jolloin käsipareja ei ole tarvinnut poistaa lentotoiminnasta, hankkeen suunnitteluin-sinööri Jarkko Anttila sanoo. 1 Euroopan johtava kulttuuriperintöorga-nisaatio Europa Nostra ja Euroop an inves-tointipankin instituutti julkistivat valinnat kuluvana vuoden keväällä. Lentoturvallisuuspäällikkö majuri Mikko Paiho kehitti laivueen lentoturvallisuustyötä poikkeamaraportoinnin analysoinnin ja säännöllisen palautteen avulla. 42 RAJAMME VARTIJAT


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above