Page 47

Rajamme Vartijat 3-2016

Vartiolaiva Merikarhulle merenkulun turvallisuus-palkinto Sea Sunday Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Merikarhulle myönnettiin tänä vuonna arvostettu merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday. Liikenne ja viestintäministeri Anne Berner luovutti palkinnon 19.9.2016. Palkinnon vastaanotti Merikarhun päällikkö kapteeniluutnantti Juha Välimäki. Palkintotoimikunta perusteli valintaansa seuraavasti: "Merikarhun toiminta osana Frontexin koordinoimaa ope-raatiota Välimerellä on ennaltaehkäisevästi pelastanut lukuisia ihmishenkiä. Merikarhu on toiminut Itämerellä jo pitkään meriturvallisuuden hyväksi ja toiminnallaan Väli-merellä välittänyt suomalaisen merenkulkuturvallisuuden osaamista ja toimintoja eteenpäin. Palkinnon myöntämi-sellä Merikarhulle huomioidaan myös Rajavartiolaitoksen muiden toimijoiden ja alusten toiminta ihmishenkien pe-lastamiseksi Välimerellä". TEKSTI JA KUVAT: SATU SAARIVUORI Rajavartiolaitoksen valmiutta hybridiuhkien torjunnassa kehitetään Sisäministeriö asetti huhtikuussa 2016 säädöshankkeen hybridiuhkiin varautumista koskevien rajavartiolainsäädännön muutosten valmistelemiseksi. Hankkeen tavoite on kehittää Rajavartiolaitoksen tehtäviä ja toimivaltuuksia siten, että RVL voi paremmin vastata muuttuneen turvallisuusympäristön tuomiin uhkiin. Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti lähialueiden kriisien, terrorismin ja laajan laittoman maahantulon takia. Hybridiu-hat tarkoittavat tapoja aiheuttaa kohdemaassa tai kansainvälisessä toimijassa painetta, vahinkoa, epävarmuutta ja epävakautta. Keinovalikoima voi olla laaja ja vaikeasti tunnistettava. Se voi sisältää esimerkiksi valheellisen tiedon levittämistä, erilaista painos-tusta, manipulointia, verkkoon kohdistuvia operaatioita, terroristista ja rikollista toimintaa, elintärkeisiin infrastruktuureihin kohdistuvia tuhotöitä sekä sotilaallisia toimia. Hybridiuhat nopeasti syntyviä ja vaikeasti ennakoitavia tilanteita Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden tehtävien ja toimivaltuuksien joh-dosta RVL on tehokas organisaatio hybridiuhkien hallintaan. Ne ovat nopeasti syntyviä ja vaikutuksiltaan vaikeasti ennakoitavia tilanteita. Siksi niiden torjumisessa tulee voida toimia mahdollisimman pitkään RVL:n normaaliolojen toimivaltuuksilla. Hankkeessa arvioidaan lainsäädännön muutostarpeet, jotka koske-vat erityisesti RVL:n tukena toimivien asevelvollisten toimivaltuuksia, rajavalvonnan ja terrorismin torjunnan toimivaltuuksia, liikenteen-harjoittajien velvollisuuksia sisärajaliikenteessä sekä virka-apusään-nöksiä. Lisäksi selvitetään muut RVL:n toimivaltuuksien muutostar-peet hybridiuhkatilanteiden hallitsemiseksi. Hankkeen valmistelua tukee ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina keskeiset sidosryhmät. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskun-nalle keväällä 2017. Lainsäädännön muutokset tulisivat voimaan vuo-den 2018 alusta alkaen. Liikenneministeri Anne Berner luovutti Merenkulun turvallisuuspalkinnon vartiolaiva Merikarhulle. Kuvassa ovat vas. palkintotoimikunnan puheenjohtaja Hannu Suihkonen, Merikarhun päällikkö Juha Välimäki, liikenneministeri Anne Berner ja häntä palkinnonjaossa avustanut merenkulkujohtaja Tuomas Routa Trafista. Palkintoesine on Emil Cedercreutzin pronssiin valama veistos Ruorimies. RAJAMME VARTIJAT 47


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above