Page 50

Rajamme Vartijat 3-2016

Rajatarkastus - ihmisen ja teknologian yhteistyötä Teknologia on yhä tärkeämpää rajatarkastajan työssä. Rajavartija käyttää erilaisia tietojärjestelmiä ja teknisiä apuvälineitä päivittäin. Esimerkiksi asiakirja- ja sormenjälkilukijoita hyödynnetään maahantuloedellytysten tutkinnassa ja maastalähtötarkastuksissa. Myös erilaisten tietojärjestelmien rooli on keskeinen rajatarkas-tustyössä. Ihmisen - sekä rajavartijan että matkustajan - ja tek-nisten apuvälineiden yhteistoimintaan vaikuttavat monet tekijät kuten tekniikan käyttäjäystävällisyys, häiriötekijät ympäristöstä, työkuorma ja käyttäjän toiminta. Näitä asioita tutkitaan BODEGA-hankkeessa. Rajavartiolaitos on mukana kolmivuotisessa BODEGA (BOrDEr- GuArd) - Proactive Enhancement of Human Performance in Bor-der Control -hankkeessa, joka tarkastelee ja mallintaa inhimillisiä tekijöitä osana rajatarkastuksia. Hankkeeseen osallistuu 14 orga-nisaatiota eri EU-maista ja sitä koordinoi Suomesta Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Raja- ja merivartiokoulu vastaa hankkeen toteutuksesta RVL:ssa. Hankkeessa aiotaan muun muassa edistää rajavartijoiden suoriutumista kriittisissä tehtävissä ja parantaa matkustajan raja-nylityskokemusta. Vuosina 2015–2018 toteutettavan hankkeen rahoittaa Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelma. Hankkeen kokonaisbudjetti on 5 miljoonaa euroa. Vaatimusten tarkastelua BODEGA:ssa tutkitaan teknologiaa suhteessa ihmiseen eli rajavar-tijaan ja matkustajaan. Keskeisesti tarkastellaan vaatimuksia, joita rajatarkastaja, matkustaja ja inhimilliset tekijät asettavat teknolo-gialle. Inhimillisiä tekijöitä ovat esimerkiksi ihmisen havainnoin-ti-, päätöksenteko- ja stressinsietokyky, motivaatio, työkuorma ja tarkkaavaisuus. Yksi näkökulma on, miten em. tekijät tulisi ottaa huomioon rajatarkastuksissa ja suunniteltaessa uutta teknologiaa tai uusia toimintamalleja. Vertailukohteena toimivat esim. auto-maattiset rajatarkastukset ja EU:n Älykkäät rajat -kokonaisuu-dessa suunnitellut rajatarkastuksien muutokset. Lisäksi hank-keessa tullaan suunnittelemaan ja testaamaan uusia pelillisiä ja verkko-oppimisen ratkaisuja rajavartijoiden ja matkustajien kouluttamiseen. Rajavartijan osaaminen olennaista Rajavartijan ja tekniikan välisessä yhteistyössä olennaista on ra-javartijan osaaminen: koulutuksessa opitaan riittävät tekniikan käyttämiseen tarvittavat taidot ja työelämän kautta kyky reagoida erilaisiin ongelmatilanteisiin. Perustyökalujen kuten asiakirja- ja sor-menjälkilukijan käyttö opitaan käytännön harjoituksissa rajavartijan peruskurssilla. Tietojärjestelmien perusteisiin tutustutaan koulutuk-sessa. Sen sijaan rajatarkastuksessa käytettäviin oikeisiin tietojärjestel-mähakuihin kuten VIS-sormenjälkivertailuun rajavartija tutustuu työharjoittelussa ja pääsee tekemään virkamiehenä itsenäisesti hakuja valmistumisensa jälkeen. Ongelmatilanteiden ratkaisussa toimitaan kunkin rajanylityspaikan ohjeiden ja erityispiirteiden mukaan, joten nämä taidot omaksutaan työharjoittelun ja työko-kemuksen kautta. Toimiva tekniikka on tehokkaiden rajatarkastuksien edellytys, mikä puolestaan vähentää tekniikan ongelmista mahdollisesti aiheutuvaa stressiä tai turhautumista. Järjestelmän tai teknisen apuvälineen toimintavarmuus ja automatisoinnin aste ovat merkityksellisiä teki-jöitä toimintakyvyn lisäksi myös luottamuksen suhteen, johon ihmi-sen ja automaation välinen vuorovaikutus perustuu. Luottamus pohjaa rajavartijan koulutukseen Luottamus omiin työvälineisiin rakentuu monista tekijöistä, ja sii-hen voidaan vaikuttaa muun muassa koulutuksen, johtamisen ja organisaation valintojen kautta. Rajavartijan koulutuksessa luo-daan luottamuksen pohja. Rajavartija, jolla on riittävät taidot ja tie-dot työvälineistään, on myös itsevarmempi toimiessaan tekniikan kanssa. Automatisoidun järjestelmän ominaisuuksista esimerkiksi helppokäyttöisyys, käyttövarmuus, virheiden määrä sekä laatu ja rajavartijan mahdollisuudet hallita järjestelmää ovat yhteydessä luottamukseen. Täten sillä, millaisia rajatarkastuslaitteita ja -järjes-telmiä organisaatio valitsee käyttöön, on merkitystä myös luotta-muksen näkökulmasta. TEKSTI: MAISA ANTTILA 50 RAJAMME VARTIJAT


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above