Page 51

Rajamme Vartijat 3-2016

Automatisoidun järjestelmän ominai-suuksien lisäksi yksilön ominaisuudet kuten mieliala, tarkkaavaisuus ja asenne vaikutta-vat tekniikan ja ihmisen vuorovaikutukseen. Positiivista mielialaa, asennetta ja tark-kaavaisuutta työnjohto voi edistää esim. tukemalla hyvää työilmapiiriä ja lisäämällä mahdollisuuksien mukaan työn vaihtele-vuutta. Rajavartijan ja tekniikan vuorovaikutus vaikuttaa koko rajatarkastukseen ja rajany-littäjän tilanteen kokemiseen. Tarkastuksen hidastuminen teknisten ongelmien takia voi turhauttaa rajanylittäjää, ja turhautuminen heijastuu usein rajavartijan ja rajanylittäjän väliseen vuorovaikutukseen. Rajavartijalta vaaditaankin kärsivällisyyttä ja taitoa opas-taa rajanylittäjää esim. sormenjälkilukijan käytössä. Rajatarkastus on myös asiakas-palvelutilanne, jossa rajavartija ja matkus-taja kohtaavat. Edellä mainituista teemoista on odotetta-vissa lisää tietoa, kun tutkimus- ja inno-vaatiohankkeen lopputuloksena kehitetään työkalupakki, joka kokoaa yhteen hankkeen tulokset, suositukset, tiedot ja työkalut eri loppukäyttäjille. Lisäämällä ymmärrystä psykologisista, sosiaalisista ja teknologisis-ta tekijöistä voidaan rajatarkastuksia kehit-tää esim. tehokkaammiksi ja turvallisem-miksi haittavaikutuksitta rajatarkastajille ja matkustajille. Rahoitusta hankkeisiin Sisäisen turvallisuuden rahastosta Sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF = Internal Security Fund) myönnetään tukea hankkeisiin, jotka toteuttavat rahaston kansallisessa ohjelmassa ja toimeenpano-ohjelmassa asetettuja ulkorajavalvontaan, viisumipolitiikkaan tai poliisiyhteistyöhön ja rikollisuuden ehkäisemiseen liittyviä tavoitteita. Rajavartiolaitoksessa on vuotena 2016 ollut käynnissä 20 ISF-hanketta. Kesäkuussa rahoitusta myönnettiin seuraaviin hankkeisiin: helikopterei-den valvontakyvyn parantaminen, merirajan tekninen valvonta, alusten kamerasensoreiden huoltokyvyn luominen, sormenjälkilukulaitteet, kan-nettavien rajatarkastuslaitteiden asiakirjalukulaitteet ja partioajoneuvo-kaluston uudistaminen. Meneillään olevista hankkeista moni on olemassa olevien sovellusten kehittämistä tai vanhentuneen laitteiston uusimista, mutta rahoitusta käytetään myös uusien toimintatapojen ja uudenlaisen välineistön tes-taamiseen. ISF-rahoitus tehostaa Raja- ja merivartiokoulun venäjän kielen koulutusta. Komission erityisiä painopisteitä rahoitusohjelmassa ovat NCC-keskukset ja yhdyshenkilötoiminta, joihin myös RVL on saanut hankerahoitusta. EU:n sisäasioiden rahastoista saatava hanketuki on pääsääntöisesti 75 % tukikelpoisista kustannuksista. Uusi elementti rahastossa on juok-seviin, operatiivisiin kuluihin tarkoitettu tuki. Sitä saadaan tällä hetkellä ulkovartiolaivojen huolto- ja polttoainekuluihin. VIRPI KARJALAINEN/RVLE/SUUNNITTELU- JA TALOUSYKSIKKÖ RAJAMME VARTIJAT 51


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above