Page 53

Rajamme Vartijat 3-2016

Från norr kan man se hur stort land Finland egentligen är. Den överlägset största delen av denna helhet övervakas av Lapplands gränsbevakningssektion som förvaltnings-enhet. Gränsbevakningssektionens verksam-hetsområde täcker hela Lappland med undantag för Torneå. Området omges av totalt 1 608 kilometer riksgräns, varav 380 kilometer är gräns mot Ryssland, 736 kilo-meter gräns mot Norge och 488 kilometer gräns mot Sverige. De utmanande förhållandena i norr, de långa avstånden, de vidsträckta vildmar-kerna och som särdrag de hårda väder-förhållandena ställer krav på gränsbevak-ningssektionens verksamhet. – Gränsbevakningssektionens resurser vid den östra gränsen räcker till sedvanlig bevakning när situationen vid gränsen är stabil. Om situationen vid den östra grän-sen blir svårare och pågår i en längre tid, är våra resurser otillräckliga, betonar kom-mendören, överste Jari Tolppanen. Tolppanen har arbetat vid Lapplands gränsbevakningssektion sedan början av 2015 och dessförinnan vid staben för Gränsbevakningsväsendet. Tidigare arbe-tade han vid Kajanalands gränsbevak-ningssektion och Norra Karelens gränsbe-vakningssektion, och denna är också hans andra gång vid Lapplands GBS. Översten har en god uppfattning om situationen vid den östra gränsen. Tolppanen vet att de vidsträckta vild-markerna på båda sidorna av gränsen gör det lättare att hantera hela landskapet Lappland. I dylika vildmarksförhållanden är riskerna för olagliga inresor mindre än i Sydöstra Finland där det finns bosättning alldeles intill gränsen. På vildmarksavsnit-ten är antalet olagliga inresor mycket litet. Avstånden är långa och enheternas verk-samhetsområden omfattande. Till exem-pel vid Kelloselkä gränsbevakningsstation arbetar 70 tjänstemän som ska övervaka 250 kilometer gräns. Gränsavsnittet är lika långt som avståndet mellan Helsingfors och Jyväskylä. – Gränsbevakaren ska känna till sin verksamhetsmiljö för att kunna sköta sin uppgift effektivt och säkert. Man blir inte yrkeskunnig på några år. Den senaste tidens händelser har framhävt behovet av att ha tillräckliga resurser vid den östra gränsen, säger Tolppanen. 180 graders ändring – Persontrafiken över den östra gränsen har ökat kraftigt på 2000-talet. Detta har berott på att Ryssland har blivit mera för-möget och ryssarnas köpkraft har ökat. Ökningen fortsatte fram till 2013, vilket var ett rekordår vid den östra gränsen och de två gränsövergångsställena inom Lapplands gränsbevakningssektions verk-samhetsområde. Då överskreds den östra gränsen lite under 13 miljoner gånger. – I åratal allokerade man resurser till kontrollerna av den ökande gränstrafi-ken genom att underlätta bevakningen av landsgränsen. Det var möjligt och ändamålsenligt eftersom situationen var mycket stabil. Under den senare hälften av 2014 rasade oljans marknadspris och rubeln och ryssarnas köpkraft minskade betydligt. Därför började också trafik-mängden minska kraftigt och allra kraf-tigast vid gränsövergångsställena i Lapp-land. I år kommer persontrafiken över den östra gränsen i Lappland att motsvara cirka 60–50 procent av mängden under 2013. – Det har skett en stor förändring i verksamhetsmiljön. Ännu för några år sedan var Gränsbevakningsväsendets största utmaning att förbereda sig för viseringsfriheten mellan EU och Ryssland som då var i sikte. Gränstrafiken över den östra gränsen uppskattades öka till cirka 20 miljoner överskridningar per år. – Nu har det skett en total förändring i verksamhetsmiljön. Det råder en djup polarisering mellan Ryssland och väst-världen. Gränstrafiken har lugnat ner sig tills vidare. I stället för en smidig gräns-trafik betonas i verksamheten förmågan att hantera en ännu svårare situation vid gränsövergångsställena och landsgränsen. Invandringsfenomenet överraskade Förra vintern befann vi oss än en gång in-för en ny situation. – Förra vintern upplevde vi ett helt exceptionellt fenomen vid den östra grän-sen i Lappland när 1 700 utlänningar ille-galt överskred gränsen från Ryssland till Finland via de två nordligaste och mest avlägsna gränsövergångsställena – och sökte asyl i vårt land. Invandringsfenomenet ändrade arbetets tyngdpunkter på fältet i betydlig grad. – Fler gränsbevakare än tidigare engage-rade sig i att behandla invandrarnas frågor vid gränsövergångsställena och säker-ställa förundersökningen av brott. Man var tvungen att arbeta övertid på regelbunden basis. Traditionellt har Lapplands GBS i sin brottsbekämpningsuppgift fokuserat på att avslöja och utreda jakt- och fiskebrott inom gränstrakten. Nu har tyngdpunkten flyttats. – Före förra året har man endast avslöjat några enskilda olagliga inresor eller ord-nanden av olaglig inresa årligen. Under vin-tern registrerades över 150 fall som gällde ordnande av olaglig inresa. Den ordinarie brottsbekämpningspersonalen förstärktes med personal från gränsbevakningssta-tionerna och andra bevakningssektioner. Samtidigt har kompetensen blivit starkare och erfarenheterna utnyttjas vid omorga-niseringen av arbetet. Hanteringen av situationen ökade kon-takter med ryska gränsbevakare vid gräns-stationerna och mellan gränsfullmäktige. – Det är inte alltid lätt att sjunga samma melodi. Nu senast kunde vi konkret se hur viktigt det är att man känner till kollegorna i grannlandet och tillämpar en gemensam handlingsmodell vid behandlingen av till och med svåra frågor. Nu har vi detta i ord-ning. – Det operativa samarbetet med den norska polisen har alltid varit intensivt och okomplicerat på alla organisationsnivåer. Invandringsfenomenet förra vintern visade hur viktigt det är att upprätthålla lägesbil-den och utbyta information samt dela med sig av erfarenheter vid den gemensamma yttre gränsen. Stor mediesynlighet – Vi var även föremål för såväl finska som internationella mediers ständiga intresse. GBV har säkert inte fått lika mycket synlig-het i media på decennier. Förändringen var förstås väldigt stor jämfört med den hittills så stabila gränssituationen i Lappland. Vi var tvungna att snabbt komma med nya handlingsmodeller och bearbeta dem efter våra erfarenheter. Personalen måste flexa RAJAMME VARTIJAT 53


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above