Page 54

Rajamme Vartijat 3-2016

ut på alla nivåer. På det hela taget klarade vi oss bra. För det har jag vår personal att tacka, säger Jari Tolppanen. Till slut fick man situationen under kon-troll när Finland och Ryssland ingick ett statsfördrag. I Salla och Raja-Jooseppi får gränsen överskridas under 180 dygn endast av finska, ryska och vitryska medborgare med familj. Begränsningen upphörde att gälla den 6 oktober kl. 24.00. – Nu är det inget som tyder på att situa-tionen vid gränsen skulle försvåras på kort sikt. På längre sikt är det svårare att prog-nosticera. Migrationens tryck har inte för-svunnit någonstans från Europas närområ-den. I år har man inrättat en stödtrupp av gränsbevakare som övergått till reserven, det vill säga i pension. På nationellt plan skulle man vid behov anställa 130 tjänstemän – 20 vid Lapplands GBS – på nytt. De skulle utbildas och utrus-tas, varefter de skulle kunna börja arbeta vid gränsen. – Vi kan öka vår styrka vid Lapplands GBS snabbt med 20 yrkeskunniga gränsbe-vakare. Det är en väldigt viktig resurs för oss! I somras ordnade gränsbevakningssek-tionen den första utbildningen under två dagar för reservistpoolen. Erfarenheterna var mycket positiva. Krisberedskapen utvecklas i samarbete Lappland är ett glest bebyggt landskap med långa avstånd och få myndigheter. I Lappland har myndighetssamarbetet långa anor. Vid gränsövergångsställena är man verksam i samma lokaler med Tullen som man också samarbetar med varje dag. – Vi har gett handräckning till poli-sen och räddningsverket inom den glest bebyggda gränstrakten vid efterspaningar av försvunna människor och att hjälpa ska-dade samt vid brådskande uppgifter för att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten. GBV:s helikoptrar är en viktig resurs för myndigheterna i Lappland. Gränsbevakningssektionen får några tio-tal uppgifter årligen. I takt med att perso-nalmängden har minskat har möjligheterna att delta i andra uppgifter som tillkommer myndigheterna minskat i samma relation. – Tillsammans satsar vi också mer än tidigare på att utveckla krisberedskapen. Lapplands GBS har som mål att kunna hantera en ännu svårare situation vid den östra gränsen. Vi utvecklar även förmågan att bevaka och trygga Finlands territoriella integritet samt svara på snabbt utvecklande militära hot. I praktiken innebär det att vi upprätthåller planberedskapen, förbättrar den materiella beredskapen och utvecklar personalens kompetens. Vi ska även kunna samarbeta med olika säkerhetsmyndigheter. Här är vi aldrig fär-diga. Lapplands gränsbevakningssektions vik-tigaste partner i krisberedskapsuppgifter är jägarbrigaden, Lapplands flygflottilj och polisen. Med dem samarbetar vi intensivt. Ljus i ändan av tunneln Det har gått över tio år sedan man till Lapplands GBS anställde gränsbevakare från grundkursen. När gränsbevakare har gått i pension i Lappland har deras tjäns-ter flyttats till den sydöstra gränsen och till huvudstadsregionen för hantering av den ökande trafiken. Även statens mål att skära ned den offentliga förvaltningens utgifter har tvingat oss till personalnedskärningar. På grund av GBV:s föregående anpassningsprogram 2013 lades det ned fyra gränsbevaknings-stationer i Lappland. Personal har man emel-lertid inte sagt upp eller permitterat. – Det ser ut som om man trots GBV:s nya anpassningsbehov kan behålla de nuva-rande resurserna i Lappland åtminstone till 2020-talet. Nu försöker man hitta anpass-ningsobjekt någon annanstans än vid den östra gränsen. Verksamhetsmiljön har för-ändrats. Med stöd av beslut som redan fat-tats överförs totalt tio gränsbevakare från den sydöstra gränsen till Lappland, konsta-terar Tolppanen. – Detta är möjligt eftersom gränstrafiken vid de stora gränsövergångsställena har minskat. I början av året får vi tre gränsbe-vakare från grundkursen. Regeringen har dessutom konstaterat i redogörelsen för den inre säkerheten att man med hjälp av tilläggsfinansiering som man separat fattar beslut om anställer ytterligare 60 gränsbevakare till GBV. – Det ser ut som om vi under de när-maste åren kan ersätta åtminstone pen-sionsavgången med nya gränsbevakare i Lappland, vilket är mycket viktigt. Fritt fall är över, säger överste Tolppanen. Lapplands gränsbevakningssektion Lapplands gränsbevakningssektion är till arealen Gränsbevakningsväsendets överlägset största förvaltningsenhet. Gränsbevakningssektionens verksamhets-område täcker hela Lappland med undantag för Torneå. Lapplands GBS bevakar 1 608 kilometer riksgräns, varav 380 kilometer är gräns mot Ryssland, 736 kilometer gräns mot Norge och 488 kilometer gräns mot Sverige. Lapplands GBS ansvarar för gränssäkerheten inom sitt bevakningsområde, såsom för gränsbevakningen, gränskontrollerna och brottsbekämpningen. Därutöver övervakar Lapplands GBS jakt och fiske och deltar i militärt försvar genom att utbilda beväringar vid Gränsjägarkompaniet i Ivalo. Lapplands gränsbevakningssektions organisation består av staben i Rova-niemi, fyra gränsbevakningsstationer och Gränsjägarkompaniet. Det finns fyra gränsbevakningsstationer inom bevakningssektionens verksam-hetsområde: Kelloselkä, Raja-Jooseppi, Ivalo och Muonio. Kelloselkä och Raja- Jooseppi är belägna vid den östra gränsen. Lapplands GBS är verksam på fyra flygplatser i Lappland, det vill säga i Rovaniemi, Kittilä, Ivalo och Enontekis och kontrollerar flygtrafik från utanför Schengenområdet. Lapplands GBS gör myndighetssamarbete vid efterspaningar och sjuktransporter inom glest bebyggda trakter. De fyra helikoptrarna i Rovaniemi är en viktig resurs. De stödjer de övriga myndigheternas verksamhet och utför sjöräddningsuppgifter på Bottenviken. Lapplands GBS har 214 anställda. 54 RAJAMME VARTIJAT


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above