Page 56

Rajamme Vartijat 3-2016

Gränspatrullen höll på att kontrollera riks-gränsens integritet när den upptäckte en man som gick till fots över gränsen från Ryssland till Finland. Mannen blev skrämd av gränshunden och slog sig ned vid grän-söppningen. Han talade varken finska eller ryska. De ryska myndigheterna hämtade bort afghanen som försökte komma in i västvärlden. Samarbetet mellan de finska och ryska gränsmyndigheterna har fungerat bra redan i flera decennier, i synnerhet om man bortser från de cirka 1 200 asylsökande som försökte ta sig in i Finland över den östra gränsen via gränsstationerna i Raja- Jooseppi och Salla i november–februari i vintras. Även då var det lugnt vad gäl-ler olagliga inresor vid Sydöstra Finlands gränsbevakningssektions gränskontrollsta-tioner. – Sommaren var lugn vid den östra grän-sen. Vi var överraskade hur händelsefattigt det var, säger Ismo Kurki, kommendören för Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion. Inför sommaren förberedde man sig för en ökning av olagliga inresor vid gräns-stationerna och landsgränsen. Det var dock lugnt vid gränsen trots trycket på andra sidan gränsen. – Folk försöker överskrida den östra grän-sen olagligt men blir stoppade av de ryska myndigheterna som är på alerten redan på den ryska sidan av gränsen. Man strävar efter att upprätthålla en lugn gränssituation även i fortsättningen. Enligt Kurki är det dock svårt att förutse framtiden. – Ännu för tre år sedan såg framtiden stabil ut. Nu är det svårt att förutse till exempel huruvida Rysslands gränsbevak-ningsförmåga är tillräcklig för att stoppa människomassorna från krisländer, om antalet personer som försöker ta sig in i Finland och vidare till de övriga EU-län-derna via Ryssland ökar kraftigt. Smidig eller säker? Av trafiken mellan Finland och Ryssland går 75 procent via gränsövergångsställena i Vaalimaa, Vainikkala, Nuijamaa och Imatra i Sydöstra Finland. Så har det varit sedan Sovjetunionen föll. År 2013 var ett rekordår vid gränsen. Trafiken över den östra gränsen ökade med åtta procent. Persontrafiken nådde en gräns på nästan 13 miljoner resenärer. Ryska dagsgäster och turister besökte Fin-land aktivt. År 2014 sjönk kursen för rubeln. Råol-jans pris och sanktionerna som Europeiska unionen införde mot Ryssland påverkade kursen. Den ekonomiska tillväxten i Ryss-land avtog. Antalet gränsöverskridningar minskade med 12 procent jämfört med föregående år. – Det var omöjligt att förutse detta på förhand. Målet vid gränskontrollstationerna är en smidig och säker gränstrafik. Gränskontrol-lerna strävar efter att förebygga olagliga inresor. Man hoppas att person- och gods-trafiken flyter så smidigt som möjligt. Ryska medborgare som vill komma till Finland och det övriga Schengenområ-det behöver ett visum med fingeravtryck. Kontroller av dessa visa fördröjer gräns-kontrollerna i Finland med 30–40 procent. I praktiken innebär det att trafiken vid gränsen har minskat men arbetsmängden vid gränskontrollerna har förblivit nästan oförändrad. – Efter terroristattackerna har man pla-nerat att skärpa gränskontrollerna. Då kan även tiden som används för gränskontrol-ler av EU-medborgare fördubblas. Hittills har man i regel endast utfört en minimal kontroll av EU-medborgare. I Vaalimaa tes-tades automatiska gränskontroller för cirka fem år sedan, men det var inte tillräckligt många som skulle ha använt passautoma-terna. Överste Ismo Kurki samarbetar med bland annat Rysslands gränstjänst. Som Sydöstra Finlands gränsfullmäktig är han ofta i kontakt med sin kollega i Viborg. Full-mäktige och deras ersättare träffar 15–20 gånger om året och diskuterar till exem-pel gränstrafikens smidighet och gränsens skick. Gränsfullmäktiges assistenter gör gemensamma riskanalyser vid gränsöver-gångsställena och landsgränsen. – Vi har som mål att bevara den gemen-samma gränsen så lugn som möjligt. Själva mötena är formella och sakliga. Därefter brukar vi bada bastu och diskutera inof-ficiellt över en middag. Under den senaste träffen fick vi bland annat närvara vid Syd-östra Finlands GBS:s gränshundmästerskap. Nya besparingar som mål Programmet för anpassning av ekonomin som inleddes vid GBV 2013 har enligt Ismo Kurki knappast berört Sydöstra Finlands GBS på operativt plan. Bevakningen av ter-ränggränsen är fortsatt omfattande och gränsöverskridningar säkra och smidiga. Enligt kommendören har gränssäkerheten inte försvagats. Besparingsåtgärderna upphör inte med att anpassningsprogrammet upphör nästa år. Nu planerar man redan ett andra anpass-ningsprogram och analyserar som bäst om det skulle vara möjligt att stänga gränskon-trollstationerna i Imatra och Niirala för nat-ten. För närvarande har de öppet 24 timmar om dygnet. Finländare åker över till Ryss-land även nattetid för att tanka bränsle. – För att kunna fatta ett beslut analy-serar man vilka de är som åker över grän-sen nattetid och hur stängningen skulle påverka dem. Vi kan inte fatta beslut på nationellt plan utan är tvungna att också förhandla om beslutet med Ryssland. Under utfrågningen i Immola i Imatra i augusti motsatte sig kommunerna, land-skapsförbundet och näringslivet entydigt begränsningen av gränsövergångsställets öppettider i Imatra. Godstrafiken är livlig i Imatra även nattetid. – Alla som skulle höras konstaterade att de extra kostnader som begränsningen skulle orsaka samhället skulle betydligt överskrida motsvarande besparingar. Enligt dem borde Gränsbevakningsväsendet bevil-jas det anslag som det behöver. – Vi kartlägger även möjligheten till mera flexibla arbetsskift än idag. Traditionellt har gränskontrollanter arbetat åtta timmar åt gången. Om vi beaktar trafikmängderna behövs det mer personal under rusningsti-der än under lugnare tider. Arbetstidsförsö-ket upphör på hösten varefter man fattar beslut om fortsättningen. Sydöstra Finlands GBS är GBV:s största förvaltningsenhet. En fjärdedel av GBV:s personal arbetar där. Även i fortsättningen utbildas det lika många nya gränsbevakare till den östra gränsen som går i pension. – Nu återstår det att utreda hur stabs-trukturen kunde utvecklas och personalför-valtningen centraliseras till GBV:s ledning. För närvarande fungerar till exempel rese-tjänsten centraliserat. 56 RAJAMME VARTIJAT


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above