Page 57

Rajamme Vartijat 3-2016

Ett problem för Sydöstra Finlands GBS är gamla fastigheter i dåligt skick. Till exem-pel i Immola, där även staben är belägen, är man tvungen att renovera många byggna-der och till och med riva några. Även gränsbevakningsstationerna i Nuijamaa och Pelkola är i dåligt skick. Vainikkala är i behov av en ny gränskon-trollstation och lokalerna för det tillfälliga gränsövergångsstället i Parikkala är i dåligt skick. Männen skämtar om en förfallande gränsbevakningssektion. – Gränsstationerna används aktivt dyg-net runt, så de slits också tre gånger så snabbt som vanliga kontorslokaler. Det är dessutom också ett problem att allt borde göras nu och inte senare. Patrullering vid östra gränsen Utöver gränskontroller har Sydöstra Fin-lands GBS som uppgift att bevaka grän-serna och bekämpa brottslighet. Tyngd-punkten i brottsbekämpningen ligger i att förebygga ordnande av olagliga inresor. Bevakningssektionen är ansvarig för 200 kilometer gräns varav 32 kilometer bevakas tekniskt och resten genom att patrullera och med hjälp av flyttbara kameror. Patrullerna har som uppgift att kontinu-erligt skapa lägesbild. Det är utmanande att göra prognoser. En gränspatrull består av 2–4 gränsbe-vakare och en gränshund. På sommaren rör man sig till fots och kör med terräng-hjulingar i terrängen, på vintern åker man med snöskotrar och på skidor. Även Bevak-ningsflygdivisionens helikoptrar patrullerar vid den östra gränsen vid behov från Hel-singfors. – Vi bevakar och tryggar gränszonen. Genom att bevaka gränserna upprätthåller vi gränsordningen och gränssäkerheten. Vi förebygger och utreder olagliga gränsöver-skridningar. Om någon närmar sig gränsen går vi och kontrollerar vad det är fråga om. År 2015 överskreds gränsen inom Syd-östra Finlands GBS:s område olagligt av 11 personer och två fartyg. År 2014 uppgick antalet olagliga överskridningar till nio och året dessförinnan likaså till nio. Före slutet av juli i år har gränsen överskridits olagligt fyra gånger. Gränsbevakare på besök Invånare inom gränstrakten är en viktig informationskälla för gränsbevakare. Sam-arbetet med dem är värt att värna om. I år går gränsbevakare ”på besök” hos invånare. Det är inte meningen att bevakarna skulle stiga in i husen utan byta några ord med invånare när de stöter på dem. I de små broschyrerna som Sydöstra Finlands GBS har låtit trycka finns anvisningar för olika situationer, såsom vem man ska meddela om man upptäcker någon som olagligt rör sig vid gränsen. – Förhållandet till lokalbefolkningen har ändrats jämfört med den tid då gräns-bevakarna bodde vid gränsen. Vi vill göra vårt arbete känt och hålla tröskeln till att ta kontakt med oss låg. Den ryska sidan av gränsen är obebodd vildmark så det kom-mer inte att hända något uppskakande där. Även traditionellt militärt försvar till-kommer Sydöstra Finlands GBS. Under de senaste åren har man utvecklat beredska-pen för att något ska hända. – Eftersom förutsägbarheten vid den östra gränsen har minskat betydligt ska den finska gränsbevakningen hållas på en hög nivå. När det gäller bevakning av EU:s yttre gräns och Finlands gränser kan vi inte bara lita på Rysslands välvilja, säger kom-mendören Kurki. Kort om Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion ansvarar för gränskontrollerna vid sina gränsövergångsställen i Vaali-maa, Vainikkala, Nuijamaa och Imatra samt för bevakningen av 200 kilometer gräns i Sydöstra Finland. Verksam-heten fokuserar på de internationella gränsövergångsställena och deras omedelbara närhet. Avsikten med gränskontrollerna är att förebygga olagliga inresor. Alla resenärers förutsättningar för inresa eller utresa kontrolleras. Terränggränsen bevakas genom att patrullera. En del av gränsen bevakas tekniskt. Till Sydöstra Finlands GBS hör gränsbevakningsstationerna i Vaalimaa, Nuijamaa, Pelkola och Kolmikanta. Vid gränsövergångsställena arbetar 450 personer och i terrängen 150 personer. RAJAMME VARTIJAT 57


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above