Tulevaisuuden automatisoidut rajatarkastukset syynissä

Rajamme_vartijat_1-17

TEKSTI: Tutkija Minna Jokela • KUVAT: RVL Wienin lentoaseman demonstraatiossa oli käytössä rinnakkain kaksi eri valmistajan ABC-porttia, jotta voitiin vertailla erilaisia ratkaisuja. Tulevaisuuden automatisoidut rajatarkastukset syynissä Automatisoidut rajatarkastukset ovat yleistyneet eurooppalai-silla lentoasemilla. Käytetyt laitteistot ja niiden käyttöperiaatteet kuitenkin eroavat toisistaan, mikä tekee niiden käytön matkustajille hankalaksi. Automaattisten rajatarkastusten käyt-töperiaatteet tulisikin harmonisoida, todettiin FastPass-tutkimusprojektissa. Projektissa kokeiltiin automatisoitu-ja rajatarkastuksia lentoaseman lisäksi ensimmäistä kertaa Euroopassa myös risteilyaluksilla ja autojen kaistatarkas-tuksissa maarajalla. 15 RAJAMME VARTIJAT    Nelivuotinen FastPass-projekti (Fast- Pass: A Harmonized, Modular Referen-ce System for all European Automatic Border Crossing Points) päättyy maalis-kuussa 2017. Projektissa kehitettiin uu-denlaisia automatisoituja rajatarkastus-prosesseja kaikille rajatyypeille. Ilmarajan testaus tehtiin Itävallassa Wienin lento-asemalla ja maarajan testaus Romaniassa Moravitan rajanylityspaikalla. Merirajan osalta hanke keskittyi risteilyaluksiin Kreikassa Pireuksen satamassa.   FastPass-projekti käynnistyi vuo-den 2013 alussa. Monitieteisessä projek-tissa on mukana 27 partneria yhteensä 8 maasta. Projektin kokonaisbudjetti on 15,4 miljoonaa euroa ja sen rahoittaa Eu-roopan unioni turvallisuustutkimuksen puiteohjelmastaan (FP7).    Rajavartiolaitos vastasi hankkeen loppukäyttäjien tarpeiden määrittelystä ja osallistui moniin muihin hankkeen tutkimustehtäviin. Projektin päätteeksi Rajavartiolaitoksen edustajat arvioivat uusien laitteiden ja prosessien demonst-raatiot rajaviranomaisten näkökulmasta. Arvioinnin tekivät majuri Tero Hirvo-nen Rajavartiolaitoksen esikunnasta ja FastPass-projektin tuloksia arvioitiin maa-, ilma- ja merirajoilla


Rajamme_vartijat_1-17
To see the actual publication please follow the link above