Page 23

Rajamme_vartijat_1-17

Maa- ja merirajojen tekniset valvontajärjestelmät • kiinteät ja siirrettävät sensorit maas-tossa ja merellä • valvontakamerat, joiden välittämästä kuvasta voidaan varmistaa mikä häly-tyksen aiheutti • tiedonsiirtojärjestelmä, jolla hälytys-tiedot ja videokuvat saadaan siirrettyä • kamerakuvien tallennusjärjestelmä, jotta tallenteita voidaan tarkastella ja katsoa tarvittaessa myöhemmin • käyttöliittymä eli sovellus, jolla hä-lytyslinjoja, sensoreita, kameroita ja hälytyksiä hallinnoidaan sekä toteu-tetaan kenttäjohtaminen maastossa, merellä, ajoneuvoissa, aluksissa ja johtokeskuksissa (ml. meripelastus-sovellus, jolla suunnitellaan ja jota hyödynnetään meripelastustehtävien johtamisessa) Lentokaluston valvontalaitteet • erittäin suorituskykyiset valvontaka-merat ja nykyaikaiset tutkat 23 RAJAMME VARTIJAT Rajatarkastustekniikka • rajatarkastusautomaatit • langalliset ja langattomat sormenjälki-lukijat • matkustusasiakirjojen lukijalaitteet • asiakirjojen tutkimiseen tarkoitetut laitteet esim. väärennettyjen passien tunnistamiseksi • useiden eri viranomaisten rekisterit, joista haetaan tietoja • käyttöliittymä eli sovellus, jolla raja-tarkastaja hoitaa rekisterihaut ja tieto-jen syöttämisen järjestelmään Rikostorjuntatekniikka • alkometrit • nopeustutkat • rikostutkinnassa takavarikoitujen lait-teiden tutkintaan tarkoitetut laitteet ja sovellukset • muut sovellukset ja tietojärjestelmät sekä rekisterit, joita käytetään mui-den esitutkintaviranomaisten kanssa rikosten selvittämiseen Sotilaallinen maanpuolustus • puolustusvoimien tilannekuva- ja johtamisjärjestelmät Hallinnon ja tukitoimintojen tietojärjestelmät • Satoja eri sovelluksia ja järjestelmiä, käytetään esim. henkilöstö-, materiaa-li-, asiakirja-, kiinteistö- ja tietohallin-non asioiden, määrärahasuunnittelun ja seurannan sekä eri hankkeiden val-misteluun ja esittelyyn. • Videoneuvottelujärjestelmät ovat ar-kipäivää RVL:n sisällä ja eri yhteistyö-tahojen kesken. Tietoliikenne ja perustietotekniikka • Matkapuhelimien lisäksi käytetään VIRVE-radioita, satelliittipuhelimia ja meri-VHF-radioita yms. • TUVE-työasemat toimistoissa ja kan-nettavat koneet salkussa tai ajoneu-voissa (ml. alukset merellä ja ilmassa) mahdollistavat tietoturvallisen etäyh-teyden ja siten työskentelyn mobiilisti Suomessa ja maailmalla. • Ajoneuvojen ja alusten monikanava-reitittimet hyödyntävät eri paikoissa kulloinkin parasta mahdollista tieto-liikenneyhteyttä. TEKSTI: Tietotekniikkayksikkö • KUVAT: RVL


Rajamme_vartijat_1-17
To see the actual publication please follow the link above