Page 13

rajamme_vartijat_1_2017

  Onkin sanottu, että kuilu nykyis-ten toimintatapojemme ja teknologian mahdollistamien uusien toimintata-pojen välillä on poikkeuksellisen suu-ri – kenties suurin koko ihmiskunnan historian aikana. Arvoihimme on myös kuulunut ja varmasti kuuluu jatkossa-kin, että inhimillisessä päätöksenteossa edellytetään empaattista harkintaa, jol-loin lopullista päätösvaltaa ei voida ko-konaan automatisoida, vaikka tekniikka sen mahdollistaisikin.    Robotisaatio on näyttäytynyt mie-lissämme realistisina tehtaiden kokoon-pano- ja työstökoneina sekä mielikuvi-tuksellisemmin Hollywoodin elokuvien tai sarjojen ajoneuvoina tai ihmisenkal-taisina hahmoina, jotka hyvin luotetta-vasti väsymättä ja virheettä kykenevät tekemään monenlaisia fyysisiä liikesar-joja ihmistä huimasti nopeammin ja tar-kemmin.    Nykyään yhä enemmän todelli-suutta ovat leikkaussalien kirurgia aut-tavat leikkausrobotit tai autonomisesti ajavat autot. Robotti voi olla yhtä hyvin myös tietokoneohjelma, joka tekee ih-misen puolesta työläät tai aikaa vievät rutiinitoimenpiteet, tai shakkia ja rooli-pelejä pelaava, hyvinkin monimutkaisia ajatusketjuja toteuttava kone. Tekoälyyn kytkettynä ne ovat jo tietyissä tehtävissä osoittaneet ylivertaisuuttansa ihmismie-leen verrattuna. Näkymät Rajavartiolaitokseen Kun nämä ovat jo yleismaailmallisia laajoja ilmiöitä eivätkä tieteisfantasiaa, 13 RAJAMME VARTIJAT niin ilmiöt koskettavat myös Rajavar-tiolaitosta. Todennäköisimmin niistä sovelluksista, joita jo muuallakin yhteis-kunnassa yleistyvästi käytetään, tulee myös Rajavartiolaitoksen nopeimmin ja laajimmin hyödynnettävät tapaukset.    Koska autonomiset ajoneuvot pär-jäisivät tekniikan puolesta jo vilkkaassa liikenteessäkin, on helppo ennustaa, että nämä sovellukset olisivat helposti hyödynnettävissä alueilla, jossa muuta liikennettä ei ole lähes ollenkaan tai sitä on erittäin vähän.    Kuljettajattomat, autonomiset val-vonta -ajoneuvot voivat liikuttaa niin ve-den alla ja pinnalla, maassa kuin ilmas-sakin valvontasensoreita sekä ihmisiä, mikä vapauttaisi ihmiset valvontatieto-jen analysointiin ja ihmiskontaktia edel-lyttäviin toimenpiteisiin. Mekaanisten materiaalin kuljetustehtävien hoitami-nen roboteilla on helpolla kuviteltavissa: esim. siirrettäviä valvontalaitteita voi-daan viedä paikalleen, siirtää ja tuoda isoihin huoltoihin kuljetusroboteilla aivan automaattisesti. Automaatti- tai robottiohjaus perusratkaisuna nykyisis-sä ilma-aluksissa, laivoissa ja veneissä lienee myös yksi potentiaalisimmista kehitysnäkymistä.    Hallintotehtävissä monet nykyisin työläät vaiheet voisi hoitaa työntekijän puolesta ohjelmistorobotti, jolloin ih-mistyön rooli muuttuu mekaanisesta tekemisestä vaihtoehtojen välillä valitse-miseksi ja päättämiseksi sekä suunnitte-lu- ja ideointityöksi. Lisätty todellisuus ja keinoäly rajavalvonnan ennakointiin Materiaalialalla digitalisaatio mullistaa toiminnot 3D-tulostuksen ja älymate-riaalien yleistymisen myötä tyystin. Ns. perinteisten toimintojen, kuten varas-toinnin, valvonnan ja laskennan muodot muuttuvat nopeasti, kun koneet kyke-nevät tekemään ne lähes täysin ilman ihmisen käsityötä.    Lisätty todellisuus ja keinoäly tuo-vat rajojen valvonnassa partioille aivan uudenlaista kykyä ja ennakointimah-dollisuuksia, kun entistä valtavasti suu-rempi tietomäärä on yhdellä vilkaisulla tai kuulemisella hyödynnettävissä tilan-teeseen mentäessä ja tilanteessa reaali-aikaisesti.  Rajatarkastuksissa ollaan auto-maattitarkastuslaitteiden ansiosta käy-tännössä oltu jo jonkin aikaa roboti-saatiota toteuttavassa tilanteessa. Sen osalta muutos ei siis liene enää niin radikaalia, mutta nopeus, tehokkuus, käyttäjäystävällisyys ja taustatietojen hyödynnettävyys arvattavastikin lisään-tyvät nopeasti. Digitaalinen havainnointi tehostaa tarkastustoimintaa Asiakaskokemus on yksi kehittämisen kohde: nykyisten suljettujen, mekaanis-ten porttien sijasta asiakas voisi kohdata avatarin avoimessa käytävässä.    Digitaalinen havainnointi tehostaa ja varmentaa tarkastustoimintaa. Taus-ta- ja ennakkotietojen, monispektrisen kuvantamisen, hajujen ja äänten ihmistä herkemmän havainnoinnin ja tietojen automaattisen analyysin avulla on mah-dollista valvoa kokonaisia tiloja ja jokais-ta siellä olevaa henkilöä ja myös liikkeel-lä olevia henkilöitä.    Näin voidaan kohdentaa perus-teellisempaa tarkastustoimintaa mer-kittävästi tehokkaammin samalla, kun normaalin liikenteen annetaan sujua aiempaa nopeammin. Äänen ja kielen tunnistus tuovat helpotusta tarkastusti-lanteisiin pienentäen vieraan kielen tai-don tarvetta. Automaattinen simultaa-nitulkkauskaan ei vaikuta olevan enää mahdotonta. TEKSTI: ICT-päälikkö Ari Laaksonen • KUVA: VM:n raportti ”Tekoälyyn kytketyt robotit ovat jo tietyissä tehtävissä osoittaneet ylivertaisuutensa.” ”Robotiikka tuo päätösten tueksi vaihtoehtoja ja analysoitua tietoa.”


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above