VM:n raportti: Pilkahduksia tulevaisuuteen - digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet

rajamme_vartijat_1_2017

   Kun mielikuvitus on käytännössä ainoa raja sovelluksille, niin ehkä on hel-pompi lähestyä robotiikan rajoja miet-tien, minkä voisi arvella olevan vielä ainakin hieman kauempana tulevaisuu-dessa. On aika epätodennäköistä, että VM:n raportti: Pilkahduksia tulevaisuuteen - digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet Valtiovarainministeriön 15.2.2017 jul-kaiseman raportin tiivistelmässä tode-taan, että olemme siirtymässä kiihtyvää vauhtia teknologiassa ICT-aikakaudesta uudenlaiseen yhteiskuntaan, jossa kei-noäly ja robotiikka tarjoavat huimia uu-sia mahdollisuuksia koko kansakunnan palveluiden toteuttamiseen.    Tässä muutoksessa keskiössä on asiakas eli kansalainen, ei teknologia. Julkishallinnon tulisi hyödyntää tekno-logista murrosta ja ennen kaikkea mah-dollistaa tarvittava muutos esimerkiksi uudistamalla lainsäädäntöä.    Teknologia luo paljon mahdol-lisuuksia, mutta samalla myös uusia 14 RAJAMME VARTIJAT ROBOTISAATION ETENEMINEN VM:n raportissa Cristina Andersson esittää, että robotisaatio etenee vuoteen 2025 mennessä merkittävästi seuraavilla osa-alueilla: 1. Robotit osaksi sote-ratkaisua. 2. Robotit ihmisen sisällä ja osana ihmistä. 3. Liikkuminen palveluna – automaa-tiosta robotisaatioon. 4. Oppiva keinoäly ja suomalaisuuden tulevaisuus. Ihmisen uusi oppiminen ja koulutus. 5. Uusteollistamisohjelma. Uutta elin-keinoa, vientiä ja reshoringia. Suomi nousuun! 6. Ohjelmistorobotiikka ja hallinnon uudistus. Rakenteet joustaviksi palvelijoiksi. 7. Roboteilla maailmaa pelastamaan. Itämeri, metsät ja ilmasto kiittävät! Arktinen mahdollisuus. Suomalainen osaaminen maailmanluokkaa! 8. Boteista kognitiivisiin assistenttei-hin. Vallankumous asiakaspalvelussa ja neuvonnassa. 9. Yhteiskunnan uusi ansainta-logiikka. Mistä tulot, jos palkkatulo siirtyy historiaan? 10. Kvanttirobotit ja neuroverkot. Visiontia tulevasta. TEKSTI: Kirsti Helin • KUVA: VM:n raportti sellaisia päätöksiä, joissa lainsäädännös-sä on nähty tarkoituksenmukaiseksi an-taa viranomaiselle harkintavaltaa, voisi ja uskallettaisiin antaa robotille.    Monimutkaisten, inhimillistä tai empaattista harkintaa vaativien tai muu-ten epäselvien päätöstapausten ratkaisi-jana emme varmaankaan lähitulevaisuu-dessa näe robotteja. Päättäjille kuitenkin tullee avuksi robotiikkaa, joka tuo pää-töksen tueksi vaihtoehtoja sekä analysoi-tua tausta- ja seurannaistietoa. uhkia. Tämän takia kaiken toiminnan kehittämisessä pitää huolehtia riskien-hallinnasta, toiminnan jatkuvuuden takaamisesta sekä havainnointi- ja rea-gointikyvyn varmistamisessa erilaisia, myös nopeasti kehittyviä uhkia vastaan. Lähde: Pilkahduksia tulevaisuuteen – digitalisaation ja robotisaation mahdolli-suudet. VM:n julkaisu 10/2017. Tekijät: Kimmo Rousku, Risto Linturi, Cris-tina Andersson, Sari Stenfors, Ilkka Läh-teenmäki, Timur Kärki ja Jarno Limnéll. Raportti on ladattavissa osoitteessa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/ 10024/79260


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above