Page 16

rajamme_vartijat_1_2017

valtiotieteiden tohtori Minna Jokela Raja- ja merivartiokoululta. Perustutkimus kohtaa teknologian kehittämisen FastPass-hanke on monitieteinen. Insi-nööritieteiden rinnalla tutkitaan ABC-laitteistojen ja -prosessien hyväksyt-tävyyttä niin poliitikkojen, rajaviran-omaisten, matkustajien kuin esimerkiksi vammaisryhmienkin näkökulmasta. Po-litiikan tutkijat, antropologit ja juristit tutkivat näitä ihmistieteellisiä kysymyk-siä. Raja- ja merivartiokoulun lisäksi ihmistieteellistä tutkimusta tekivät esi-merkiksi Oxfordin, Leuvenin ja Tampe-reen yliopistot.    Hankkeessa mukana olevat yliopis-tot tekevät soveltavan tutkimuksen rin-nalla myös alan perustutkimusta. Pro-fessori Pami Aallon tutkimusryhmässä Pinja Lehtonen tekee kansainvälisen politiikan alalta väitöstutkimusta, jossa hän tutkii, millaiset automaattiset raja-valvontajärjestelmät 16 RAJAMME VARTIJAT sopivat poliitikoille Euroopassa.  Ihmistieteellisissä tutkimuksissa huomio kiinnittyi erityisesti matkusta-jien yksityisyyden suojan varmistami-seen. Leuvenin yliopiston tutkija, juristi Diana Dimitrova tutkii rajavalvonta-teknologian oikeudellista säätelyä.    Perustutkimusta ei tehty pelkäs-tään ihmistieteissä. �Readingin yliopis-tossa professori James Ferrymanin tut-kimusryhmä on tutkinut biometriikkaa. Vaikka iiristunnistus ei vielä tänään ole käytössä Euroopassa, sitä on hyvä tutkia ja kehittää tulevaisuuden varalle.    Hankkeen keskeisenä tuloksena on, että ABC-laitteistojen yhtenäistä-misen sijaan tulisi harmonisoida käyt-töperiaatteet, jotta matkustajat osai-sivat käyttää eri rajanylityspaikkojen laitteistoja sujuvasti. Niinpä FastPassin demonstraatioissa pyrittiin siihen, että matkustajien näkökulmasta ABC-pro-sessi olisi mahdollisimman samanlainen kaikilla rajatyypeillä. Kaikissa kohteissa testattiin kaksivaiheista rajatarkastus-ta, jossa ennen varsinaista ABC-porttia FastPass-projektin rekisteröimiskioskit Wienin lentoasemalla. matkustaja syöttää omat tietonsa järjes-telmään kioskilla. Kioskilla Wienin lentoasemalla Wienin lentoasemalla oli kaksi kioskia ja kaksi porttia sijoitettuna saapuvan lii-kenteen aulaan, johon pääosa matkusta-jista tuli lentokoneilta busseilla. Näin ol-len matkustajat tulivat suurina ryhminä rajatarkastukseen. Portit olivat kahden eri valmistajan, joten niillä päästiin ver-taamaan hieman erilaisia ominaisuuk-sia, vaikka prosessit olivat samat.   Arviointikäyntimme aikana auto-maatilla testattiin prosessia, jossa mat-kustajat rekisteröityivät ensin kioskilla, minkä jälkeen he siirtyivät porteille. Kioskilla oli passinlukija ja kasvontun-nistuskamera. Kasvot toimivat biomet-risenä tunnisteena portilla, jolloin passia ei enää tarvinnut lukea. Matkustaja siir-tyi portille, jonka ovet aukesivat, jos re-kisteritarkistukset olivat kunnossa.   Myös EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset voivat käyttää FastPass-järjestelmää. Kioskilla oli sormenjälki-lukija, joka otti jäljet kahdesta sormes-ta. Kolmansien valtioiden kansalaisten maahantulopuhuttelu hoidettiin kios-killa, jonka ruudulla he täyttivät kyse-lylomakkeen. Rekisteröimisen jälkeen he käyttivät porttia samalla tavalla kuin EU-kansalaisetkin.    Wienin lentoaseman demonst-raatiossa testattiin muutakin FastPass-projektissa kehitettyä teknologiaa. Esi-merkiksi jonon tunnistukseen perustuva teknologia perustuu projektissa tehtyyn perustutkimukseen. Sen avulla voidaan hallita matkustajaruuhkia ja tunnistaa poikkeavaa käyttäytymistä.    Seurasimme lentoaseman demoa arvioidessamme FastPass-porttien hou-kuttelevuutta. Heti kun manuaalitar-kastuksiin tuli vähänkin jonoa, lähtivät matkustajat innokkaasti tutustumaan automatisoituun linjaan. Risteilyaluksen kioskilta Pireuksen sataman portille Merirajan demonstraatio toteutettiin Välimeren risteilyaluksella, jossa laivat liikennöivät saarelta toiselle ja vain toi-sinaan Schengen-alueen ulkopuolella vieraillen. Esimerkiksi Kreikassa ongel-mana on rajapoliisien vähäinen määrä saarilla. Laiva saattaa olla satamassa vain muutamia tunteja, jolloin tuhansia mat-kustajia poistuu laivasta ja palaa sinne samanaikaisesti. Tarvetta sujuvalle raja-tarkastukselle siis on.  FastPass-demonstraatio toteutet-tiin Pireuksen satamassa. Rajatarkastus-prosessi oli kaksivaiheinen, ja rekisteröi-tymiskioski oli sijoitettu risteilyalukselle. Laivan saavuttua satamaan matkustajien passeja ei enää tarvinnut lukea, vaan biometrisena tunnisteena käytettiin re-kisteröitäessä kuvattuja kasvoja.  Rekisteröimiskioskin sijoittaminen liikenteenharjoittajan kulkuvälineeseen oli kiinnostava kokeilu, josta saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää myös muissa liikennevälineissä tehtäviin raja-tarkastuksiin. Voisiko kioski olla esimer-


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above