Page 17

rajamme_vartijat_1_2017

kiksi mannertenvälisillä lennoilla lento-koneessa tai Schengen-rajan ylittävissä junissa? Molemmissa matkustajilla on paljon aikaa, jolloin yhdelläkin kioskilla voisi asioida suuri määrä matkustajia. Jos kioski sijoitettaisiin kulkuvälinee-seen, sen valvonnan olisi oltava auko-tonta.    Pireuksessa kokeiltiin kevytraken-teista ABC-porttia, jota voidaan siirrellä helposti. Portin kasaaminen käyttökun-nosta siirrettäväksi kesti 6,5 minuuttia. Rajavartijan käyttöliittymä toimi tablet-titietokoneella. Porttiratkaisu Moravitan autokaistalla Maarajan demonstraatio tehtiin Ro-maniassa Moravitan rajanylityspaikalla Serbian vastaisella rajalla. Moravitassa tyypillisiä matkustajia ovat jopa päivit-täin rajan ylittävät paikalliset ihmiset, jotka käyvät esimerkiksi ostoksilla. Ra-jatarkastukset tehdään autokaistoilla si-ten, että matkustajan ei tarvitse nousta autosta.    FastPass-projekti rakensi Mora-vitaan ensimmäistä kertaa Euroopassa maarajalle ABC:n, jossa rajatarkas-tusporttiin ajettiin autolla. Ennen por-tille tuloa matkustajat ja auto oli re-kisteröitävä kioskilla. Rekisteröimisen yhteydessä matkustajatietojen tallenta-misen lisäksi skannattiin auton paperit. Auton lähestyessä ABC-porttia järjestel-mä tunnisti sen rekisterikilvestä, jolloin puomi aukesi. Kun auto oli pysähtynyt portin sisälle, kasvontunnistuskame-ran ja passinlukijan sisältävät yksiköt lähestyivät avattuja auton ikkunoita. Demonstraatiossa näitä yksiköitä oli yksi kummallakin puolella autoa, mutta normaalissa liikenteessä voisi olla neljä yksikköä, jolloin myös takapenkin mat-kustajat voisivat tehdä rajatarkastuksen samanaikaisesti.    Moravitan demonstraatiossa port-tiratkaisu oli yllättävän valmis ja vii-meistelty, vaikka kyse oli ensimmäisestä kokeilusta Euroopassa. Ilmasto- ja va-laistusolosuhteet asettavat samanlaisia 17 RAJAMME VARTIJAT Maarajan portin suojaksi rakennettiin teltta, jolla tasoitettiin ilmasto-olosuhteita. haasteita kuin muuallakin Euroopan unionin itäisellä maarajalla. Ensimmäi-nen ABC-kokeilu antoi lupaavia odo-tuksia tulevaisuudelle. Sekä matkustajat että tutkijat oppivat FastPass-projektissa testattiin mahdol-lisimman samankaltaista rajatarkastus-prosessia kaikilla kolmella rajatyypillä. Rekisteröimiskioski oli samanlainen, mutta modulaarisuuden ansiosta siihen voitiin lisätä rajatyypin tai matkustaja-profiilin mukaisia laitteita ja ominai-suuksia, esimerkiksi sormenjälkilukija, auton asiakirjojen lukulaite ja kolman-sien maiden kansalaisille tarkoitettu kysely. Samankaltainen kaksivaiheinen prosessi toimi kaikilla rajatyypeillä, mikä tekisi laitteiden käytön matkustajille hel-pommaksi ilman erityistä opastajaa en-simmäisellä käyttökerralla.    Matkustajan prosessin sujuvuu-teen kiinnitettiin FastPass-projektissa erityistä huomiota. Ilma- ja merirajalla matkustajan ei tarvitse kääntyä portilla asioidessaan. Maarajalla kasvontunnis-tuskameran ja passinlukijan sisältävä yk-sikkö hakeutuu automaattisesti matkus-tajan lähelle auton viereen, jotta hänen ei tarvitse kurotella. Havaitsimme de-monstraatioissa, että matkustajat käyt-täytyvät uusillakin porteilla vanhojen kokemustensa mukaisesti, joten uusien prosessien tulee olla valmiita ja mahdol-lisimman samankaltaisia, jotta matkus-tajat eivät hämmenny.    Kaikki demonstraatiot rakennet-tiin olemassa oleviin rajatarkastusym-päristöihin ja ne olivat väliaikaisia ra-kennelmia. Suurimpia haasteita olikin laitteiden toiminnallisesti tarkoituksen-mukainen sijoittelu. Parasta olisi, jos automaattiset rajatarkastuslinjastot voi-taisiin suunnitella jo rajanylityspaikan rakentamisen tai uusimisen yhteydessä.    Monelle hankepartnerille FastPass oli ensimmäinen rajaturvallisuuteen liit-tyvä projekti, minkä vuoksi osaamista on karttunut kaikille. Useimmat jatkavat rajaturvallisuuteen ja biometriikkaan liittyvien hankkeiden parissa myös tule-vaisuudessa. Lisätietoa löytyy projektin nettisivulta www.fastpass-project.eu


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above