Page 26

rajamme_vartijat_1_2017

26 RAJAMME VARTIJAT TEKSTI: Tiina Komi • KUVAT: Nina Kaverinen Allegro-juna saapuu Helsingin rautatieasemalle Pietarista. Ra-jatarkastus on tehty liikkuvassa junassa Vainikkalan ja Kouvolan välillä 45 minuutissa.  Elektroniikka-asentaja, vanhempi rajavartija Markus Lehteinen on hy-pännyt junan kyytiin Vainikkalassa ja tehnyt matkan aikana teknisiä mittauk-jsia. Jokaisella neljällä rajatarkastajalla on apunaan mobiilirajatarkastuslaite, jo-hon on yhdistetty passin henkilötietoja lukeva MRZ-lukija ja langaton sormen-jälkien lukulaite. Lehteinen seuraa pas-sintarkastusta ja kirjaa ylös mahdollisia ongelmia.    Hän on ollut alusta asti mukana kehittämässä ja testaamassa uuden lan-gattoman rajatarkastuslaitteen teknisiä ominaisuuksia, tietoliikenneyhteyksiä ja ergonomiaa. Kehitettävää riittää yhä, sil-lä tietotekniikan luotettava toiminta liik-kuvassa junassa tuo oman haasteensa.    Lehteinen työskentelee rajatarkas-tustekniikkasektorilla Immolassa Imat-ralla. Sektorin kolmihenkinen ryhmä vastaa rajatarkastuksissa käytettävien laitteiden kunnosta Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillisen osaston alaisuu-dessa. Työhön kuuluu laitteiden hankin-ta, testaus, asennus ja huolto.    Lehteinen valvoo myös laitteiden murskaamalla tapahtuvaa hävittämistä, kun laite on tullut elinkaarensa päähän. Hän kouluttaa henkilöstöä uusien lait-teiden käyttöön ja kuuntelee kehityseh-dotuksia.    – Rajatarkastajien käytössä olevaa mobiilirajatarkastuslaitetta ei ole valmii-na missään. Olemme räätälöineet sen eri valmistajien komponenteista. Laadukkaita analysointilaitteita Allegro palaa Pietariin ja Markus Leh-teinen suunnistaa Helsinki-Vantaan len-toasemalle suunnittelemaan uutta tilaa muun muassa turvapaikanhakijoiden rekisteröintiä ja viisumeiden myöntä-mistä varten. Tulijoilta otetaan sormen-jäljet ja heidät valokuvataan.    Lehteinen esittelee nykyistä henki-löiden Elektroniikka-asentaja Markus Lehteinen viihtyy kameran takana. Hän on tehnyt esimerkiksi venäläisille matkustajille suunnatun rajatarkastusvideon Allegro-junassa. rekisteröinnissä käytettävää huo-netta, jonka seinään hän on kiinnittänyt kameran ja studiosalamavalot. Hän on hankkinut tätä tilaa varten kaikki kom-ponentit sekä suunnitellut ja toteuttanut kiinnitysratkaisut Immolan metallipa-jalla. Lopuksi hän kalibroi järjestelmän valaistuksen ISO-standardien mukaan, jotta kaikista kuvista tulee tasalaatuisia.    – Kun lähden viemään uusia laittei-ta rajatarkastuspisteisiin, otan mukaan kaiken tarvittavan työkaluista piuhoi-hin. Tämä vaatii tarkkaa suunnittelua, koska toimialueenani on koko Suomi Maarianhaminasta Raja-Jooseppiin. Jos jotain puuttuu, yritän löytää sen paikal-lisista liikkeistä.  Helsinki-Vantaan asiakirjatutkin-tahuoneesta löytyy erilaisia laitteita ”Työ vaatii tarkkaa suunnittelua, koska toimialueenani on koko Suomi.” matkustusasiakirjojen tarkastamista ja analysointia varten. Laitteiden asennus, huolto ja henkilöstön perehdyttäminen kuuluvat Lehteisen työsarkaan. Laitteet testataan yhdessä asiakirjatutkijoiden kanssa.    Ongelmatapaukset Lehteinen pyr-kii ratkomaan ensi sijassa puhelimitse mutta aina se ei onnistu. Laitteita lähe-tetään tarvittaessa huoltoon Immolaan tai laitevalmistajille.


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above