TEKNIIKKA MAHDOLLISTAA JA HAASTAA

rajamme_vartijat_1_2017

3 RAJAMME VARTIJAT . PÄÄKIRJOITUS TEKNIIKKA MAHDOLLISTAA JA HAASTAA Eversti Olli Lampinen Teknillisen osaston osastopäällikkö Havukka-ahon ajattelija Konsta Pylkkänen tun-netaan sinisistä ajatuksistaan. Tämän mainion korpifilosofin mukaan kaukoviisaus on sitä, että asia harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, on reitit selvät. Tässä viisauslajissa on vain kaksi pahaa vikaa: asia jää huvikseen tapahtumatta tai se sattuu eri tavalla. Joka osaa ottaa nämäkin huomioon, sille on maailmanranta kevyt kiertää.    Konsta Pylkkäsen tuumailut palautuivat mieleeni, kun kertasin Valtioneuvoston viime-kesäistä selontekoa sisäisestä turvallisuudesta. Tällä kertaa hain linjauksia teknologiasta. Löytyihän sieltä monenlaista�, ihan oma lukunsakin teknologises-ta edelläkävijyydestä. Keskeisenä viestinä oli, että viranomaisten edellytetään hyödyntävän uutta tek-nologiaa. Aika näyttää, onko maailmanranta tässä suhteessa kevyt kiertää vai ei, mutta kaukoviisautta Rajavartiolaitoksenkin piirissä tavoitellaan.    Digitalisaatio on päivän sana. Vaikka sanaa on toisteltu jo kyllästymiseen saakka ja vaikka tekno-loginen kehitys on edennyt isoilla harppauksilla jo vuosikymmeniä, kuilu nykyisten toimintatapojemme ja teknologian mahdollistamien toimintatapojen välillä on juuri tällä hetkellä poikkeuksellisen suuri. Kuilu on olemassa, koska ajattelumme on yhä vah-vasti virittynyt edellisen ison murroksen, teollistu-misen, aikakauteen. Kun puhumme digitalisaatiosta, puhumme tuon mainitun kuilun kiinni kuromisesta. Digitalisaation rinnalla etenee toinen suuri muutos, jota siivittävät keinoälyn ja robottien yleistyminen. On täysi syy uskoa, että tekninen kehitys tarjoaa uusia työkaluja ja suorituskykyjä myös Rajavartio-laitoksen hyödynnettäväksi, tahdoimmepa sitä tai emme, ja ehkä nopeammin kuin osaamme kuvitel-lakaan. Tässä meillä onkin itsetutkiskelun paikka. Löytyykö meiltä henkistä valmiutta heittäytyä alati kehittyvän tekniikan varaan? Ovatko toimintaedelly-tyksemme tasapainossa näiden mahdollisuuksien ja haasteiden kanssa?    Monesta suusta on todisteltu, että toiminnan kehittämisen haasteet eivät niinkään liity teknolo-giseen suorituskykyyn, vaan siihen kuinka voimme hyödyntää tekniikkaa tehokkaammin. En väitä vastaan. Kun siis puhumme oman Rajavartiolaitok-semme kehittämisestä, puhumme toki tulevaisuu-den tekniikan löytämisestä ja sen hankintamahdol-lisuuksista, mutta ennen muuta toimintatapojemme uudistamisesta siten, että rohkenemme ja osaamme hyödyntää kehittyvän teknologian tarjoamia mah-dollisuuksia. Operatiivisten ja teknisten seikkojen ohella uusien suorituskykyjen kehitystyössä on huomioitava toimivaltuuksiin ja henkilöstön tieto-taitoon liittyvät ulottuvuudet. Myös työkulttuurim-me on kannustettava suurempaan pelirohkeuteen, sillä pelkästään varman päälle pelaamalla ei pärjätä eikä ainakaan synnytetä uutta. Uusi ja ainutlaatui-nen syntyy ketterästi kokeilemalla, epäonnistumisia pelkäämättä ja jatkuvasti parantamalla.    Kolikolla on aina kaksi puolta. On viisautta muistaa, että kaiken hyvän edistymisen rinnalla on kehittynyt ja kehittyy myös paha alamaailma. Mah-dollisuuksien ohella teknologiaan liittyy riskejä, jot-ka haastavat meidät yksilöinä ja yhteisönä. Meidän on huolehdittava uhkien tunnistamisesta, riskien hallinnasta, teknisen tietoturvallisuuden kehittämi-sestä, havainnointi- ja reagointikyvyn ylläpitämisestä sekä varautumisesta häiriötilanteisiin. Digitalisaation edistämisen ja kyberturvallisuuden varmistamisen välillä tulee olla vahva linkki ja hyvä tasapaino.  Tämän lehden teemana on teknillinen toimiala. Lehden sivuilla esitellään toimialan asioita ja ihmisiä. Mielen-kiintoisia lukuhetkiä ja parhaimmat onnittelut 98-vuotiaalle Rajavartio-laitokselle!


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above