Operatiivisen ajoneuvon hankintaprosessi

rajamme_vartijat_1_2017

Ajoneuvojen hankinnoilla ylläpidetään ja turvataan Rajavartiolaitoksen operatiivinen liikkuvuus. TEKSTI: Yliluutnantti Lauri Saukko • KUVAT: RVL Toimitukset kestävät yleensä noin neljä–viisi kuukautta. Operatiivisen ajoneuvon hankintaprosessi Nykyajan toimintaympäristö ja suorituskykyvaatimukset aset-tavat ajoneuvojen suunnitte-lulle ja varustelulle melkoisia haasteita. Kenttäjohtoautoilla on kyettävä kuljetta-maan turvallisesti mm. rikoksesta epäil-tyjä vaarallisia henkilöitä. Rajakoiran kuljettamiseen pitää olla oma tila, ja ajoneuvoa käytetään myös toimistona. Varusteluun kuuluvat johtamisjärjes-telmät/ tietoliikenneyhteydet sekä ras-kaampi voimankäytön ja suojavälinei-den säilytys- ja kuljetuskyky tulee myös huomioida.  Rajavartiolaitoksen operatiivisina ajoneuvoina käytetään nykyisin seuraa-via merkkejä ja malleja: VW Transpor-ter, VW Amarok, VW Caddy Maxi, Mercedes Benz Vito ja Sprinter, Toyota Land Cruiser ja Hilux. 32 RAJAMME VARTIJAT    Hankintaprosessi käynnistyy, kun Rajavartiolaitoksen esikunta lähettää tulossuunnittelun / toiminta- ja talous-suunnittelun (TS/TTS) luonnoksen hallintoyksiköihin. Hallintoyksiköt anta-vat lausuntonsa mm. ajoneuvojen han-kintatarpeista. Teknillinen osasto laatii ohjeistuksen materiaalitarpeiden kerää-misestä ja tietojen tallentamisesta. Hal-lintoyksiköt tarkentavat ja esittävät omat ajoneuvotarpeensa lopulliseen muotoon syksyn aikana. Teknillisen osaston materiaaliyksikkö vastaa Ajoneuvot ovat Rajavartiolaitoksen yhteinen resurssi ja teknillisen osas-ton materiaaliyksikkö toimii määrära-hoista vastuullisena. Materiaaliyksikön palveluryhmiin sijoitettu henkilöstö tekee tiivistä yhteistyötä hallintoyksi-köiden kanssa materiaalitarpeiden kar-toittamisessa ja ylläpitoon liittyvissä asioissa. Ajoneuvojen elinkaaren ajat-telussa on hyvin tärkeätä huomioida valtion rahoituksen aikataulun hita-us, mikä tarkoittaa sitä, että uusi va-rusteltu ajoneuvo on operatiivisessa käytössä vasta noin 1,5 vuoden päästä esityksestä.  Rajavartiolaitoksen materiaalihan-kinnat esitellään alkuvuodesta Raja-vartiolaitoksen apulaispäällikölle hy-väksyttäväksi. Hyväksynnän jälkeen materiaaliyksikkö käynnistää autojen runkojen tilaukset yhteistyössä maa-hantuojien kanssa. Toimitukset kestävät yleensä noin neljä–viisi kuukautta. Kun autot saapuvat Suomeen, niille suorite-taan vastaanottotarkastukset ja ajoneu-


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above